Rechten en plichten

U heeft bepaalde rechten en plichten als patiënt. Deze zijn vastgelegd in de wet en zijn hieronder te vinden.

Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Deze wetten regelen dat in zeer uitzonderlijke situaties bepaalde handelingen gedwongen mogen worden toegepast. Voorop staat dat dwang in de zorg altijd zoveel mogelijk wordt vermeden. Alleen als het echt niet anders kan, kan dwang in de zorg aan de orde komen. Er gelden dan vele eisen. CWZ past deze wetten zorgvuldig toe. Daarnaast blijft de WGBO gelden.

  • De Wzd gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening.
  • De Wvggz gaat over verplichte zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Is er voor uzelf of voor uw naaste een ‘zorgplan’ of ‘zorgmachtiging’ vastgesteld op grond van de Wzd of Wvggz? Laat dit dan weten aan uw behandelend arts of verpleegkundige in CWZ. Dan kunnen wij er bij onze zorg zo goed mogelijk rekening mee houden.

Meer informatie: www.dwangindezorg.nl 

WGBO

In CWZ vertrouwt u zich toe aan de zorg van een arts of andere zorgverlener. De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de zorgverlener. Beiden hebben een aantal rechten en plichten. Zo heeft u het recht op informatie. De zorgverlener is verplicht u uitleg te geven over uw ziekte. En over de mogelijkheden van onderzoek en behandeling met de bijbehorende voordelen en nadelen. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven. Uiteindelijk beslist u en niet uw zorgverlener. U heeft de plicht om uw zorgverlener volledig en juist te informeren. U bent ook verplicht zo goed mogelijk met uw zorgverlener samen te werken.

Patiëntdossier

CWZ legt medische gegevens steeds meer digitaal vast. Soms werken we nog met papieren dossiers. De zorgverleners in CWZ houden zich aan regels over het omgaan met medische gegevens. CWZ voldoet aan de richtlijn van het KNMG.

Beveiligde toegang
Alleen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord hebben zorgverleners toegang tot de digitale bestanden.

Inzage door zorgverleners ander specialisme
Inzage in medische gegevens van andere specialismen is in beginsel niet toegestaan, tenzij er een deugdelijke reden voor is. Dat kan zijn een consultaanvraag, waarneming of overdracht. Soms is het zinvol dat uw zorgverlener kennis neemt van gegevens die al eerder in CWZ over u zijn vastgelegd. Dat kan dubbel onderzoek voorkomen en de zorg verbeteren. CWZ-zorgverleners wisselen dan onderling gegevens uit. Dit geldt ook voor gegevens van onderzoek dat huisartsen hebben laten doen in CWZ.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt veel gegevens zelf online inzien in patiëntportaal MijnCWZ. Tijdens opname kunt u uw behandelend specialist hiernaar vragen. Na ontslag kunt u schriftelijk vragen om inzage. U richt dit verzoek aan uw behandelend specialist.

Verklaring ten aanzien van persoonsgegevens
Wilt u iets corrigeren of aanvullen in het dossier? Op verzoek van de patiënt kan de behandelaar een verklaring van de patiënt opnemen.

Recht op niet-weten
Als u bepaalde inlichtingen niet wilt ontvangen, dan kunt u dit aan uw behandelaar laten weten. De zorgverlener kan uw wens alleen negeren wanneer het achterwege laten van deze inlichtingen dermate grote risico’s voor u of voor anderen met zich meebrengt.

Inzage door zorgverleners eigen specialisme
Elke zorgverlener die een behandelrelatie heeft met de patiënt, heeft inzage in de medische gegevens van het eigen specialisme. Ook andere zorgverleners van dat specialisme die betrokken zijn bij de behandeling hebben inzage in die gegevens als dat nodig is. Zorgverleners mogen in beginsel alleen registreren en gegevens veranderen in het dossier van hun eigen specialisme.

Bewaartermijn 
Op dit moment geldt voor medische dossiers een bewaartermijn van 20 jaar na het afsluiten van de behandeling.

Kopie of afdruk opvragen
Een kopie of afdruk van het medisch dossier kan alleen de patiënt zelf schriftelijk opvragen bij juridische zaken. Bij dit verzoek moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs voegen. Meer informatie over het opvragen van een medisch dossier vindt u bij Veelgestelde vragen

Vernietiging van gegevens
Wilt u vastgelegde gegevens laten vernietigen? Dan moet u een schriftelijk goed gemotiveerd verzoek indienen bij uw hoofdbehandelaar. Uit het verzoek moet expliciet blijken op welk dossier of op welke delen van het dossier uw verzoek betrekking heeft. U dient bij het verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Bezwaar tegen uitwisseling
Heeft u bezwaren tegen het uitwisselen van gegevens?  In patiëntportaal MijnCWZ kunt u uw toestemmingen online snel en eenvoudig regelen, onder 'Mijn gegevens --> Instellingen --> Mijn gegevens delen'. U kunt uw toestemming in MijnCWZ op elk moment aanpassen of intrekken. Of bespreek het met degene die u behandelt. Sommige gevoelige gegevens worden alleen uitgewisseld als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Bijvoorbeeld psychiatrische en psychologische gegevens. Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens.

Privacy-beleid

Bescherming van persoonsgegevens is zeer belangrijk. CWZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Hoe CWZ dat doet staat beschreven in het privacy statement op deze website. U kunt ook bij de klantenservice een exemplaar van dit  privacy-beleid van CWZ inzien. In dit beleid staan uw rechten beschreven met betrekking tot de gegevens die over u zijn vastgelegd.

Geheimhoudingsplicht

Elke CWZ-medewerker die bij uw behandeling betrokken is, is verplicht tot geheimhouding. Dit geldt voor alle gegevens waarvan deze persoon beroepshalve kennis neemt.

Tweede mening (second opinion)

U hebt het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen aan een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de diagnose of de voorgestelde behandeling. De andere deskundige neemt de behandeling niet over. Informeer of uw zorgverzekeraar de second opinion vergoedt.

Identificatieplicht bij elk ziekenhuisbezoek

In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen.

Digitale services

CWZ is u graag van dienst met digitale services. Hiervoor ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, zodat we dit kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het toesturen van afspraakherinneringen, medisch inhoudelijke vragenlijsten en ervaringsonderzoeken. Lees meer over het gebruik van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

U bezoekt CWZ voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er persoonlijke en medische gegevens over u worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen. Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het deel wat overblijft noemen we ‘restmateriaal’. Over het algemeen bewaart CWZ dit restmateriaal om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar CWZ komt. Een deel van het restmateriaal (als er genoeg over is) en/of medische gegevens zijn vaak ook bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Lees meer  over het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en hoe u een eventueel bezwaar kunt aangeven.

Onderzoek naar patiëntervaringen

Wij vinden uw mening en ervaring erg belangrijk. CWZ voert daarom regelmatig onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van patiënten. Op deze manier kunnen we achterhalen wat patiënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn en onze zorg verbeteren. De patiënttevredenheidsonderzoeken zijn in het belang van een goede zorgverlening. CWZ kan u hiervoor benaderen, bijvoorbeeld per e-mail. Lees meer over ervaringsonderzoek en hoe u een eventueel bezwaar tegen uitnodigingen hiervoor kunt aangeven.

Toestemming en bezwaar

In CWZ kunt u een aantal toestemmingen en bezwaren regelen. Lees meer over alle toestemmingen en bezwaar voor:

  • Het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners.
  • Het gebruik van medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
  • Het toesturen van uitnodigingen voor ervaringsonderzoeken.
  • Het gebruik van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

Kinderrechten

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat. De ouders beslissen voor het kind. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De WGBO onderscheidt 3 leeftijdsgroepen.

Per leeftijdsgroep geeft de wet aan:

  • wie toestemming moet geven voor een onderzoek of behandeling: de ouders of het kind 
  • wie recht heeft op informatie die nodig is om toestemming te kunnen geven 
  • wie het medisch dossier mag inzien. 

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen van 12 tot 16 jaar
Jongeren van 16 jaar en ouder