Cliëntenraad

Het is de focus van de cliëntenraad om het algemeen patiënten belang te monitoren. Aangezien dit een breed onderwerp betreft, zijn er een aantal focusgebieden geformuleerd: bereikbaarheid van de zorg, kwaliteit en veiligheid, en samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis.

Bereikbaarheid van de zorg

De cliëntenraad van CWZ wil er toe bijdragen dat iedere patiënt die CWZ wil bezoeken dit ook kan doen vanuit het perspectief: "Ik ga naar het ziekenhuis waar ze me kennen als mens en behandelen als naaste”.

Kwaliteit en veiligheid

De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de zorg in CWZ op een goede manier geleverd wordt. Dat betekent op basis van een geldende regelgeving en getoetst door verschillende formele instanties.

Samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis

Intern
De cliëntenraad denkt vanuit het patiëntperspectief mee aan een goede samenwerking in CWZ. Dit betreft vooral de samenwerking tussen de professionals en de patiënt, het vergroten van de betrokkenheid van patiënten bij het eigen zorgproces, het stimuleren van samenwerking in de regio. Patiëntervaringen worden ook getoetst via het e-panel en waar mogelijk vinden er individuele gesprekken met (ex)patiënten plaats en wordt er aan spiegelgesprekken deelgenomen. Verder is er structureel overleg rondom de ervaringen van patiënten met de klachtfunctionaris.

Extern
Het gezamenlijke belang hierbij is informatie- en kennisuitwisseling en het organiseren van themabijeenkomsten. Het gevolg kan zijn "samenwerking".

Beter beter worden onze zorg

Patiënten actief betrekken bij de zorg,leveren van hoogwaardige en doelmatige zorg, ontwikkeling van expertises, juiste zorg op de juiste plek. Een duidelijk kompas voor de inzet vanuit CWZ op de vier ambities en mogelijke bijdrage, advies of initiatieven van daaruit door de cliëntenraad.

Kwaliteit van zorg borgen

De zorgsector, en dus ook CWZ, is momenteel bezig om de zorg aan te passen zodat het nu en in de toekomst betaalbaar gaat blijven voor de veranderende samenleving. De cliëntenraad let er op dat bij deze aanpassingen de kwaliteit van zorg niet in geding komt.

Bereikbaarheid van de zorg

Bereikbaarheid van CWZ ook voor kwetsbare groepen zoals ouderen, blinden en slechtzienden, verstandelijk gehandicapten en rolstoelgebruikers.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad heeft 7 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn vrijwilligers en niet in dienst van CWZ. 

Voorzitter
Dhr. Jan Bertrams

Leden
Mw. Marianne van Doorn – Veroude
Dhr. Walter Smetsers 
Mw. Miriam Wilke
Mw. Susanne Leij-Halfwerk
Dhr. Theo van Delft
Mw. Toos Klever
Dhr. Martin Kolders

Ambtelijk secretaris 
Mw. Nienke Huitsing

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Wij horen graag uw ervaringen met CWZ. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wel moet uw vraag of opmerking van toepassing zijn op meerdere cliënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad zal uw reactie bevestigen en zo nodig bespreken met bijvoorbeeld de raad van bestuur. Als wij menen dat een advies op zijn plaats is, zullen wij advies uitbrengen.

De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Daarvoor is er een aparte klachtenregeling. Overigens kunnen individuele klachten voor ons wel een belangrijk signaal zijn.

Documenten en folders cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u als cliënt van CWZ

Elke patiënt heeft ervaringen met kwaliteit van zorg, bejegening, toegankelijkheid, veiligheid, tijd en aandacht enzovoort. Als cliëntenraad willen wij vanuit dat perspectief de ontwikkelingen van CWZ beïnvloeden. De cliëntenraad behartigt dus de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Doel is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten.

Waarover adviseren wij?

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over allerlei ontwikkelingen binnen CWZ, zoals de samenwerking met huisartsen en verkorting van wachttijden. Over een aantal onderwerpen vraagt de raad van bestuur ons advies. Soms geven wij ongevraagd advies. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over: informatie en voorlichting aan patiënten prioritering van besteding sponsorgelden aanpassing van de klachtenregeling verbeteringen binnen de spoedeisende hulp terugdringen van wachttijden, bijv. bij oncologische zorg afstemming van zorg als diverse specialismen zijn betrokken samenwerking met huisartsen benoeming van leden van de raad van bestuur en raad van toezicht veranderingen in de organisatie van CWZ.

Overleg

Per jaar vindt er acht keer een vergadering plaats. Daarnaast is er één keer een brainstormbijeenkomst. In de vergadering wordt een uur tijd gereserveerd voor overleg met de raad van bestuur. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de raad van toezicht en de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad nodigt regelmatig medewerkers van verschillende afdelingen uit om een toelichting of antwoord op vragen te geven. Voor het verkrijgen van informatie boort de cliëntenraad ook andere bronnen aan zoals de CQ index, het CWZ e-panel, werkbezoeken aan verpleegafdelingen, deelname aan spiegel- en themabijeenkomsten. Vanaf 2016 zal een aantal leden ook gaan deelnemen aan de veiligheidsrondes die structureel in CWZ gehouden worden.

E-panel

Het e-panel heeft de klankbordgroep van de cliëntenraad vervangen. Een aantal keren per jaar worden patiënten bevraagd op actuele, voor de patiënt, belangrijke onderwerpen. E-panelleden hebben zich aangemeld via een patiënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van de vragen aan het e-panel worden teruggekoppeld aan de managers van de betrokken afdelingen. Het is aan de cliëntenraad om te monitoren wat er met de uitkomsten en aanbevelingen wordt gedaan.