Cliëntenraad

De focus van de cliëntenraad is een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg. Dit doen we door de ontwikkelingen van CWZ te beïnvloeden waarbij patiëntbelang voorop staat. We ondersteunen het doel van CWZ om partner van de patiënt te zijn. De cliëntenraad heeft als focusgebieden voor 2023 bereikbaarheid van de zorg, digitalisering, patiëntparticipatie en achterbancontact.

Bereikbaarheid van de zorg

De bereikbaarheid van de zorg moet zowel fysiek als digitaal goed zijn. Ook voor kwetsbare groepen zoals ouderen, blinden, rolstoelgebruikers en laaggeletterden moet CWZ goed bereikbaar zijn.

Patiëntparticipatie

De cliëntenraad wil graag meer patiëntparticipatie zien op de ziekenhuisafdelingen en ziekenhuis breed. Veel patiënten en/of hun omgeving zijn goed in staat om breder mee te denken dan alleen de eigen behandeling. Daarnaast kan ervaringsdeskundigheid ingezet worden om andere patiënten te informeren over aandoeningen en behandelingen.

Digitalisering

CWZ is vooruitstrevend op het gebied van zorg apps en thuismonitoring. Door corona is de digitalisering van zorg nog verder versneld. Vooral de consulten via beeldbellen hebben een vlucht genomen. Uit diverse onderzoeken onder patiënten blijkt dat zij ook meerwaarde zien in de digitalisering. Het kan heel fijn zijn om niet altijd naar het ziekenhuis te hoeven reizen en ook het eerder naar huis kunnen gaan door nieuwe ondersteunende apps is prettig. 

Hierbij vindt de cliëntenraad het van belang dat de patiënt centraal staat bij beslissingen om verder te digitaliseren en dat iedereen op een goede en zorgvuldige manier wordt meegenomen in deze digitalisering, ook  de kwetsbare groepen.

 

Achterbancontact

 

De cliëntenraad wil regelmatig contact met de achterban. De raad wil de patiënten informeren over het functioneren van de raad en informatie ophalen bij patiënten.

Dit doet de cliëntenraad onder meer via de website, het E-panel en door zichtbaar aanwezig te zijn in CWZ.

 

 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad heeft 7 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn vrijwilligers en niet in dienst van CWZ. 

Voorzitter
Dhr. Jan Bertrams

Leden
Mw. Marianne van Doorn – Veroude
Dhr. Walter Smetsers 
Mw. Susanne Leij-Halfwerk
Dhr. Theo van Delft
Dhr. Martin Kolders

Ambtelijk secretaris 
Mw. Nienke Huitsing

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Wij horen graag uw ervaringen met CWZ. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wel moet uw vraag of opmerking van toepassing zijn op meerdere cliënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad zal uw reactie bevestigen en zo nodig bespreken met bijvoorbeeld de raad van bestuur. Als wij menen dat een advies op zijn plaats is, zullen wij advies uitbrengen.

De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Daarvoor is er een aparte klachtenregeling. Overigens kunnen individuele klachten voor ons wel een belangrijk signaal zijn.

Documenten en folders cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u als cliënt van CWZ

Elke patiënt heeft ervaringen met kwaliteit van zorg, bejegening, toegankelijkheid, veiligheid, tijd en aandacht enzovoort. Als cliëntenraad willen wij vanuit dat perspectief de ontwikkelingen van CWZ beïnvloeden. De cliëntenraad behartigt dus de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Doel is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten.

Waarover adviseren wij?

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over allerlei ontwikkelingen binnen CWZ. De cliëntenraad heeft bijvoorbeeld advies gegeven over het rookbeleid, het verbouwen van het restaurant, de verbouwing van verpleegafdelingen, het inzetten van een Patiënt Effect Rapportage (PER) en samenwerking met andere zorginstellingen.

Overleg

De cliëntenraad vergaderd minimaal acht keer per jaar. Bij deze overleggen sluit de raad van bestuur gedeeltelijk aan. Daarnaast krijgt de Cliëntenraad in dit overleg regelmatig terugkoppeling vanuit de stafafdelingen van wat er speelt binnen CWZ en welke onderzoeken er onder patiënten zijn gehouden.

E-panel

Het e-panel heeft de klankbordgroep van de cliëntenraad vervangen. Een aantal keren per jaar worden patiënten bevraagd op actuele, voor de patiënt, belangrijke onderwerpen. E-panelleden hebben zich aangemeld via een patiënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van de vragen aan het e-panel worden teruggekoppeld aan de managers van de betrokken afdelingen. Het is aan de cliëntenraad om te monitoren wat er met de uitkomsten en aanbevelingen wordt gedaan.