Kerngegevens en ANBI-gegevens

De cijfers over productie, personeel en bedrijfsopbrengsten.

Kerngegevens in cijfers 2022

Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden*; 376
Aantal geopende DBC-zorgproducten; 307.076
Aantal eerste polikliniekbezoeken; 113.592
Aantal vervolg polikliniekbezoeken; 162.144
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen; 29.106
Aantal klinische opnamen; 20.316
Aantal klinische verpleegdagen; 96.294
Aantal IC-behandeldagen; 3.053
Percentage verkeerde-bed-patiënten; 1,13%
 
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden*; nnb
Aantal geopende DBC-zorgproducten; 1380
Aantal klinische verpleegdagen; 5075
 
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar;3.420 3.420
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar; 2.421
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar; 276
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar; 209
 
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar; € 377.240
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten; € 9.975

* Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2022. 
 ** Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.

ANBI-gegevens

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina