Ethiek

CWZ heeft een ethisch kader opgesteld als leidraad voor het handelen van alle medewerkers. In dit ethisch kader wordt verwoord dat het goed is dat medewerkers zich voortdurend afvragen wat goed, verstandig en verantwoord is in de behandeling van de patiënten en de omgang met collega's.

Het ethisch kader bevat afspraken en richtlijnen die tot doel hebben om (medisch) ethische vragen op alle niveaus in het ziekenhuis zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Geestelijke verzorging en ethiek

CWZ heeft een afdeling geestelijke verzorging en ethiek, die de dagelijkse taken op het gebied van ethiek behartigt en activiteiten rondom ethiek organiseert. Regelmatig vindt er een moreel beraad plaats. Dit is een multidisciplinaire patiëntenbespreking, waarbij een ethisch dilemma aan de orde is.

Commissie medische ethiek

De afdeling werkt nauw samen met de commissie medische ethiek. Deze commissie is een breed samengestelde commissie, met leden uit verschillende afdelingen en disciplines. De commissie geeft uitwerking aan het ethisch kader, adviseert over ethische zaken en buigt zich over interne protocollen.

Protocollen

Het ziekenhuis gebruikt binnen de zorg en bij behandelingen allerlei protocollen. Medisch-ethische onderwerpen die in protocollen behandeld worden, zijn onder andere:

Waarden

Ethiek gaat over waarden en normen. In de strategie van CWZ staat beschreven welke waarden centraal staan binnen de zorg voor de patiënten. Behalve betrokken en vriendelijk zijn, zijn dat ook de waarden gedreven, professioneel en grensverleggend. Deze waarden worden nader uitgewerkt. Zo worden er concrete plannen opgesteld om de patiëntbetrokkenheid te vergroten. In het plan samen beslissen krijgt dit vorm en inhoud. Het gaat hierbij om de gelijkwaardigheid van zorgverlener en patiënt en om de kwaliteit van leven. In dit kader wordt aan de patiënt ook de mogelijkheid geboden gebruik te maken van ethische counseling.

Regels

Vanzelfsprekend gelden er regels voor de privacy (bescherming persoonsgegevens) en de veiligheid van patiënten. Verder hanteren alle medewerkers een gedragscode, waarin klantvriendelijkheid, respect, zelf-kritiek en zorgvuldigheid centraal staan.