Kerncijfers en ANBI-gegevens

De kerncijfers over productie, personeel en bedrijfsopbrengsten.

Kerncijfers 2023

Productie
Gemiddeld aantal beschikbare bedden* 384
Aantal geopende DBC-zorgproducten 306.182
Aantal eerste polikliniekbezoeken 114.106
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 166.487
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 23.941
Aantal klinische opnamen 20.666
Aantal klinische verpleegdagen 95.383
Aantal IC-behandeldagen 3.042
Percentage verkeerde-bed-patiënten 4,1%
Waarvan productie PAAZ
Gemiddeld aantal beschikbare bedden* 44
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.486
Aantal klinische verpleegdagen 4.724
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.280
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.244
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 278
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 210
Aantal verpleegkundigen per einde verslagjaar 1.205
Aantal fte verpleegkundigen per einde verslagjaar 855
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000)
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 399.098
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 13.919

* Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2023. Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.

ANBI-gegevens

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina