Kindermishandeling: uw kind veilig

Hier vindt u bruikbare informatie over wat te doen bij kindermishandeling.

Wat is kindermishandeling

Onder kindermishandeling wordt verstaan:

  • psychische en lichamelijke mishandeling
  • psychische en lichamelijke verwaarlozing
  • seksueel misbruik
  • huiselijk geweld waarvan kinderen getuige zijn
  • een bedreiging van de veiligheid van een ongeboren kind

Het signaleringsformulier

Van alle kinderen tot 17 jaar die met een aandoening op de spoedeisende hulp komen, vullen we een signaleringsformulier in. Dit formulier is ontwikkeld om signalen van mogelijke kindermishandeling makkelijker in kaart te brengen. Alle signaleringsformulieren worden bekeken en beoordeeld door speciaal daarvoor getrainde medewerkers van de spoedeisende hulp. Soms worden ook de artsen van de afdeling kindergeneeskunde hierbij betrokken. Eventueel neemt de arts contact op met de huisarts voor nadere informatie.

Melding aan het AMK

Het kan ook zijn dat er tijdens het SEH-bezoek, een bezoek aan de kinderafdeling of een eventuele opname contact wordt gelegd met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij een melding doet het AMK onderzoek met als doel de veiligheid en ontwikkeling van uw kind te garanderen en om samen met u te kijken welke hulp u hierbij zou kunnen gebruiken. 

Vertrouwelijk

Alle informatie die voortkomt uit het signaleringsformulier, de screening en de eventuele bespreking daarvan in de commissie kinderhandeling, wordt vertrouwelijk behandeld.

Bespreken bijzonderheden

Bij bijzonderheden worden de formulieren besproken in de ziekenhuiscommissie signalering kindermishandeling tijdens het maandelijks overleg. Bij deze vergadering zit ook een vertrouwensarts van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

Contact met ouder

Blijft er bij de commissie na bespreking van het formulier een vermoeden van kindermishandeling bestaan? Gaat dit over uw kind? Dan zal er met u contact opgenomen worden. U wordt geïnformeerd over de zorgen die er zijn met betrekking tot uw kind en een mogelijke melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.