Zorg Overdracht Nijmegen En omstreken (ZONE)

Zorgaanbieders in de regio hebben afspraken gemaakt binnen ZONE voor de juiste informatieoverdracht voor patiënten.

Samenwerkingsverband

Naar aanleiding van een audit van de IGJ in 2014 en de daaruit voortkomende noodzaak om de overdracht van zorg in de regio Nijmegen te verbeteren hebben zorgaanbieders in de regio elkaar gevonden in het samenwerkingsverband Zorg Overdracht Nijmegen En omstreken (ZONE).

In het samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de medische, verpleegkundige en medicatieoverdracht voor patiënten. Het doel van de afspraken is het realiseren van een juiste en tijdige overdracht van patiënten/cliënten in de keten. Het gaat hierbij om het overbrengen van professionele informatie over een patiënt/cliënt aan een opvolgend zorgverlener.

Deze informatie is nodig voor een opvolgend zorgverlener om zijn zorgtaken adequaat  en veilig uit te kunnen voeren. De actuele afspraken die zijn gemaakt tussen alle partijen zijn terug te vinden in het convenant ‘Regioafspraken overdracht van zorg’ uit 2019.

Deelnemende organisaties

 • Allerzorg Brabantzorg 
 • Buurtzorg Nederland
 • Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) 
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • De Waalboog 
 • Herstelzorg Nederland 
 • Interzorg Thuiszorg  
 • Kalorama
 • LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. Malderburch
 • Maasziekenhuis Pantein 
 • Proteion
 • Radboudumc Nijmegen 
 • RijnWaal Zorggroep
 • Santé Partners
 • St Maartenskliniek Nijmegen 
 • Stichting LuciVer
 • Zinzia Zorggroep
 • Zorgcentra Pantein en 
 • Thuiszorg Pantein Zorggroep Maas en Waal
 • ZZG zorggroep

 

Hoe functioneert het samenwerkingsverband?

Regiocoördinatie

Binnen ZONE heeft één organisatie de verantwoordelijkheid om alle acties binnen het samenwerkingsverband te coördineren. Sinds 2020 is het CWZ verantwoordelijk voor de coördinatie van ZONE.  Deze organisatie wijst één of meerdere regiocoördinatoren aan.

De regio coördinator heeft de volgende taken: 

 • Een ondersteunende rol door het bieden van hulp met het implementeren van de afspraken, dit zowel in gezamenlijke bijeenkomsten als 1 op 1 met organisaties.
 • Het verduidelijken van de afspraken voor de verschillende regio-partners zodat helder is wat er van ieder verwacht wordt en wat men van elkaar kan verwachten en de implementatie vergemakkelijkt wordt.
 • Het verbinden en vindbaar maken van de verschillende regio-partners onderling.
 • Het ophalen en adresseren van gedeelde knelpunten. 
 • Het delen van successen.
 • Het bieden van oplossingen op maat voor bepaalde groepen regio-partners (differentiatie).

ZONE netwerkbijeenkomsten voor álle regio-partners

Er worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen binnen de regio die zich bezig houdt met de implementatie van de regio- afspraken. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten ook bij te wonen door organisaties die niet bij de regio-afspraken aangesloten zijn maar wel geïnteresseerd zijn in ZONE.

Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van algemene informatie aangaande ZONE, elkaar op de hoogte houden van de voortgang op de onderdelen waaraan gewerkt wordt, signaleren van knelpunten en verbinding met elkaar houden.

ZONE netwerkbijeenkomsten per ‘knelpunt’ onderwerp / thema

Daarnaast worden en voor de knelpunten werkgroepen samengesteld. Een werkgroep bestaat uit degenen die in de dagelijkse praktijk de knelpunten ervaren en affiniteit hebben met het onderwerp. Met behulp van werkgroepen wordt er snel en gericht gewerkt aan het oplossen van knelpunten.

Handige documenten / links

 • Mailadressen voor het verzenden van de overdrachten (volgt: link naar bestand Zenya)
 • Uitwerking van de afspraken voor huisartsen
 • Uitwerking van de afspraken voor de thuiszorg
 • Uitwerking van de afspraken voor verzorgingshuis / verpleeghuis
 • Uitwerking van de afspraken voor ziekenhuizen
 • Verwijzing naar ons zorgverlenersportaal
 • Eventuele verwijzingen naar andere soortgelijke portalen
 • Zakkaartje voor cliënten met thuiszorg
 • Vraag- en antwoordformulier thuiszorg – medisch specialist
 • Meldformulier knelpunten overdrachten

Contactgegevens