Meer transmurale zorg

Lees hier over andere transmurale zorg-projecten die CWZ samen met huisartsen, samen met thuiszorg en samen met verpleeghuizen heeft uitgevoerd.

Samen met huisartsen

Geïntegreerde levenseindezorg

Waarom?
Verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van patiënten.

Hoe?
In deelprojecten faciliteren van betere afstemming van zorg in het palliatieve traject.

Wie?
CWZ palliatief team, CWZ ICT, CWZ vereniging medische staf, CWZ unit transmurale zorg. Landelijke huisartsen vereniging, Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ZZG zorggroep.

Status?
Deelprojecten:
a Publicatie en onderzoek
b. Oprichten regionaal loket voor palliatieve zorg
c. Overdracht informatie behandelbeperking in keten
d. Scholing palliatieve zorg : SEH casuïstiek bespreking op 16 november 2016 en tweedaagse nascholing huisartsen op 13 en 14 oktober 2016
e. Ondersteuning verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg van palliatief team tweede lijn zijn in verschillende fasen van implementatie.

Contactm.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl.

Aanvraag röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend door huisarts

Waarom? Aanvraag door huisarts van röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend mogelijk maken zonder verwijzing naar SEH.

Hoe? Afstemming en afspraken

Wie? CWZ radiologie, CWZ heelkunde, CWZ transmurale zorg, NEO.

Status? Voorbereiding

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Gezamenlijke spreekuren huisarts - specialist

Waarom? Zorg vanuit tweede lijn waar mogelijk laten plaatsvinden in eerste lijn, versterking van eerste lijn.

Hoe? Specialist houdt 1x per maand samen met de huisarts spreekuur in huisartsenpraktijk gedurende half jaar. Na half jaar wissel: ander specialisme gaat half jaar met huisarts spreekuur doen.

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ kindergeneeskunde, CWZ KNO, CWZ geriatrie, CWZ interne geneeskunde, CWZ gynaecologie, huisartsenpraktijken Oosterhout, Thermion, Het Weeshuis, Danielsplein, Lindeholt, St. Jacobslaan.

Status? Start pilot eerste ronde 1 april 2016. Evaluatie afgerond 1 oktober 2016 met positief resultaat, symposium evaluatie 9 maart 2017. Tweede ronde start afhankelijk van betalingsregeling verzekeraar (heeft het in beraad).

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Transmurale zorg bij oncologie

Waarom? Verbeteren van de samenwerking bij oncologische zorg.

Hoe? Regionale werkgroep initieert projecten om rol van eerste lijn bij de behandeling van oncologische patiënten te versterken.

Wie? CWZ interne geneeskunde, CWZ pulmonologie, Huisartsenkring Nijmegen e.o., Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein.

Status? Prostaatcarcinoom project loopt, project dermatologische maligniteiten gestart, project verbetering communicatie specialist-huisarts bij oncologisch traject gestart, project coloncarcinoom in voorbereiding.

Contact g.adriaansens@verwijder-dit.upcmail.nl

Samen met thuiszorg

VS-er longgeneeskunde transmuraal

 

Waarom? Steeds meer zorg zal in de toekomst transmuraal gegeven worden om zorg dichter bij patiënt te brengen en om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te kunnen bieden

Hoe? VS-er transmuraal inzetten

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ transmurale zorg, ZZG zorggroep

Status? In voorbereiding

Contact?J.holters@verwijder-dit.cwz.nl

 

Peritoneale dialyse met ondersteuning van thuiszorgverpleegkundige

Waarom? Maakt nachtelijke peritoneale dialyse mogelijk voor patiënten die dit niet zelfstandig kunnen.

Hoe? De thuiszorgaanbieder sluit patiënt aan- en weer af van het apparaat dat nachtelijke peritoneale dialyse ondersteunt.

Wie? CWZ dialyse, CWZ transferpunt, Radboudumc, ZZG zorggroep, Santé Partners, Brabantzorg, Pantein.

Contactpersoon? Margo Wijhoven, margo.wijnhoven@verwijder-dit.cwz.nl en Chantal van Gils, c.vangils@verwijder-dit.cwz.nl.

Goede uitplaatsing bij alcohol- of drugsproblemen

Waarom? Goede uitplaatsing van patiënten met alcohol- of drugsprobleem.

Hoe? Onderzoek naar een goed zorgpad en uitplaatsing intramuraal van patiënten met alcohol- of drugsprobleem.

Wie? CWZ transferpunt, Zorggroep Maas en Waal.

Status? Onderzoeksfase.

Contact  d.peters@verwijder-dit.cwz.nl en g.arians@verwijder-dit.cwz.nl

Antibiotica via het infuus ook thuis mogelijk (IPAT)

Waarom? Ligduur verkorten voor patiënten die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen.

Hoe? Patiënt krijgt thuis of in het verpleeghuis antibiotica via een infuus.

Wie? CWZ infectiologen, CWZ transferpunt, CWZ apotheek, ZZG zorggroep, Buurtzorg, STMR, Interzorg, Allerzorg en Pantein en verpleeghuizen ZZG Herstelcentrum, Kalorama, Zorggroep Maas en Waal, Zinzia.

Ontwikkeling Tussentijds consult via telemonitoring in voorbereiding.

Contact  t.sprong@verwijder-dit.cwz.nl  

Intensief zorgpad COPD

Waarom? Terugdringen van heropnames van mensen met COPD.

Hoe? Door een intensief zorgpad zowel tijdens de opname als in de thuissituatie.

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ maatschappelijk werk, CWZ transferpunt, ZZG zorggroep, OCE Nijmegen.

Contact k.dehaas@verwijder-dit.cwz.nl

Telemonitoring wondzorg

Waarom? Terugdringen van patiëntbezoeken aan het ziekenhuis bij het uitvoeren van controles.

Hoe? Teleconsult via iPad. Wie? CWZ heelkunde / wondconsulenten, CWZ transferpunt, ZZG zorggroep.

Contacta.blom@verwijder-dit.cwz.nl en r.manupassa@verwijder-dit.cwz.nl

Leertuin Dukenburg

Waarom? Goede uitplaatsing van kwetsbare ouderen na opname in het ziekenhuis. Voorkoming (her)opname mede vanwege sociale indicatie. In beeld krijgen van kwetsbare ouderen met ondervoeding.

Hoe? Introductie transmuraal voedingspaspoort.

Wie? Hogeschool Arnhem Nijmegen, CWZ transferpunt, CWZ diëtetiek, CWZ medisch maatschappelijk werk, ZZG zorggroep, Sociaal Wijkteam Dukenburg.

Status? Ontwerpfase.

Contact m.royen@verwijder-dit.cwz.nl  

Samen met verpleeghuizen

Ketenzorg CVA

Waarom? Verbeteren van ketenzorg bij CVA en verkorten van de ligduur in het ziekenhuis.

Hoe? Door afstemming het zorgtraject met partners verbeteren.

Wie? CWZ neurologie, CWZ transferpunt, ZZG herstelcentrum, Zinzia, Zorggroep Maas en Waal, Kalorama, Pantein, Radboudumc.

Contactpersoon? Chantal van Gils, c.vangils@verwijder-dit.cwz.nl.

 

Observatiebedden in verpleeghuis

Waarom? De juiste indicatiestelling mogelijk maken door observatie in het verpleeghuis. Dat kan na een zware aandoening waarbij de echte revalidatie nog niet gestart kan worden en bij geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de thuissituatie. Of omdat er twijfel is over de juiste vervolgzorg.

Hoe? Opname in verpleeghuis zonder definitieve indicatie.

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, ZZG Herstelcentrum, Kalorama, CZ groep.

Contactpersoon? Monique Royen, m.royen@verwijder-dit.cwz.nl.