Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CWZ als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde. De huidige raad van toezicht bestaat uit: Ariën van den Berg, Herman Bolhaar (voorzitter), Wilma Scholte op Reimer, Henk van der Stelt en Piet ter Wee.

Hoofd- en nevenfuncties

Mr. H.J. (Herman) Bolhaar

Lid raad van toezicht vanaf 1-6-2017, voorzitter vanaf 3-7-2018

 • Lid remuneratiecommissie RvT CWZ

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies van Zorginstituut Nederland
 • Voorzitter RvT Careyn

Prof. Dr. W.J.M. (Wilma) Scholte op Reimer 

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 01-01-2019, vicevoorzitter vanaf april 2022

 • Voorzitter remuneratiecommissie RvT CWZ
 • Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid RvT CWZ

Hoofdfunctie:

 • Lid CvB Hogeschool Utrecht
 • Bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten (UvA/AMC)

Nevenfuncties:

 • Lid Wetenschappelijk College Verpleegkunde, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). 

Drs. H. (Henk) van der Stelt

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 3-7-2018

 • Lid auditcommissie RvT CWZ

Lid van de Raad van Commissarissen van:

 • AAG
 • B&A groep
 • RHOC (voorzitter)

Lid van de Raad van Toezicht bij de volgende organisaties in de zorgsector:

 • Ziekenhuis St Jansdal (vicevoorzitter, eveneens lid Financiële auditcommissie en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid)
 • Radiotherapiegroep (vicevoorzitter, eveneens voorzitter Financiële auditcommissie en Remuneratiecommissie)
 • Bevolkingsonderzoek Nederland (eveneens voorzitter Financiële auditcommissie)
 • AxionContinu (eveneens voorzitter Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed)
 • Zorggroep Almere (voorzitter)

A.Th. (Ariën) Van den Berg RA

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 16-3-2020

 • Voorzitter auditcommissie RvT CWZ

Hoofdfunctie: 

 • Partner/owner Solutions for Business bv en BusinessAdviseors. Netwerk, bedrijfsadvisering

Nevenfuncties:

 • Lid RvC SSH&, Nijmegen (eveneens lid Auditcommissie)
 • Voorzitter Stichting Herenzitting Knotsenburg
 • Non-Executive Director van diverse Buy&Build initiatieven

Dhr. P. (Piet) ter Wee

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 2022.

 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT CWZ

Hoofdfunctie:

 • Medisch directeur Amsterdam UMC

Contact met de raad van toezicht

Contactpersoon:

Corporate governance

CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Dit betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain).De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.