Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Mooie resultaten IBD verbeterprogramma Samen Beter

28 februari 2023

Minder vervelende onderzoeken bij kinderen en een betere registratie bij volwassenen. Dat zijn resultaten van het IBD verbeterprogramma van de zeven Santeon ziekenhuizen.

Foto: ©Santeon

Minder vervelende onderzoeken bij kinderen en een betere registratie bij volwassenen. Dat zijn resultaten van het IBD verbeterprogramma van de zeven Santeon ziekenhuizen.

Samen Beter verbeterprogramma

IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, ofwel ontstekingsachtige darmziekten. Hieronder vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. IBD is één van de aandoeningen waarop de Santeon ziekenhuizen via het verbeterprogramma Samen Beter voor IBD samenwerken om de zorg voor hun patiënten te verbeteren door van elkaar te leren.

Het is gelukt om mooie verbeteringen te realiseren. Zo vinden er bij kinderen veel minder onderzoeken plaats, is de registratie bij volwassenen aanzienlijk verbeterd, is er ingezet op minder bezoeken aan de Spoedeisende hulp en op gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen. De Santeon ziekenhuizen behandelen gezamenlijk bijna 12.000 volwassenen met IBD en daarnaast behandelt een aantal ziekenhuizen ook kinderen.

Laten we het zorgpad gelijk trekken, zonder dat de patiënt het gevoel heeft in een geautomatiseerd proces te zitten.’'  

Adriaan Tan, MDL-arts in CWZ

Minder onderzoeken bij kinderen met IBD

IBD patiënten hebben te maken met veel belastende onderzoeken, zoals calprotectine testen - waarbij wordt gekeken naar ontlasting - en MRI-scans. Door het onderling vergelijken van de zorgresultaten, bleek dat er tussen de Santeon ziekenhuizen veel verschil zat in het aantal onderzoeken dat werd afgenomen bij kinderen.

Dat is een belangrijk focuspunt van het verbeterteam om de zorg voor kinderen met IBD te verbeteren, omdat de onderzoeken vaak als onprettig worden ervaren en daarnaast hoge kosten met zich meebrengen. Daarom heeft het team uitvoerig gekeken naar de noodzaak van deze onderzoeken en hebben zij goede praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld. Dit heeft geleid tot Santeon richtlijnen, waardoor het aantal onderzoeken in de ziekenhuizen behoorlijk is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, met gelijkblijvend zorgresultaat. Het aantal calprotectine testen daalde met 22% en het aantal MRI-scans met 8%.

Betere registratie, betere zorg

Om goede zorg te kunnen verlenen aan IBD patiënten is het voor artsen van belang om de ziekte in kaart te brengen. Dit gebeurt via de Montreal score. De ziekteactiviteit van een patiënt wordt gemeten door middel van de Physician Global Assessment (PGA) score. De registratie van deze scores blijkt lastig, omdat bij de ziekte IBD veel zorgprofessionals zijn betrokken en er soms uitdagingen op ICT gebied zijn. Om patiënten de beste zorg te kunnen leveren, hebben de Santeon ziekenhuizen deze registraties desondanks voor beide ziektebeelden verbeterd. Zo is de registratie van de Montreal score bij de ziekte van Crohn Santeon breed gestegen van 25% naar 53% en bij colitis ulcerosa van 15% naar 45%. De registratie van de PGA-score is bij de ziekte van Crohn gestegen van 6% naar 46% en bij colitis ulcerosa van 4% naar 40%. Dit is gerealiseerd door zorgverleners vaker te attenderen op het ontbreken van de registratiescores en dossieronderzoek, waarbij ontbrekende waardes worden aangevuld. De komende jaren wordt ingezet op een nog betere registratie.

“Goede registratie helpt artsen om in één keer overzicht te hebben over hoe de ziekte verloopt en hoe actief de ziekte is bij de patiënt. Dit zorgt ervoor dat we de juiste vragen kunnen stellen en samen met de patiënt tot een passende behandeling komen. Daarnaast helpt registreren ons om de verschillen tussen de ziekenhuizen goed weer te geven, zodat we van elkaar kunnen leren en verbeteren.”

Evelyne Verweij, MDL arts in het Maasstad Ziekenhuis

Transparantie voor betere (IBD) zorg

Het Samen Beter programma heeft als doel de best passende zorg voor de patiënt. Medisch specialisten en zorgverleners werken hierbij, samen met de patiënt, continu aan het verbeteren en personaliseren van de zorg. Dit gebeurt door het vergelijken van elkaars resultaten, waarbij leren van elkaar centraal staat. Door het delen van de resultaten van het Samen Beter programma wil Santeon ook het bredere zorgveld inspireren om aan de slag te gaan met waardegedreven zorg. In dit rapport zijn alle verbeterinitiatieven, waaronder ook het terugdringen van het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp en de inkoop van dure geneesmiddelen beschreven. Het proces van verbeteren gaat natuurlijk door. Komende jaren richt het verbeterteam zich op de digitalisering van IBD-zorg, de inzet van data voor een predictiemodel, wetenschap en waardegedreven financiering én een breder scala aan biologicals.