Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ neemt maatregelen om ziekenhuis toekomstbestendig te houden

01 maart 2019

CWZ-bestuurder: 'zorg anders organiseren voor patiënten en medewerkers én kosten besparen'.

Drie weken geleden kwam CWZ met het nieuws over maatregelen die het ziekenhuis gaat nemen om financieel gezond en toekomstbestendig te blijven. Dit gaan we doen door de zorg op een andere manier in te richten. Op een wijze die beter past bij de wensen van nu. Uitgangspunt is de zorg anders te organiseren voor patiënten en medewerkers én daarmee kosten te besparen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het kan. Uit onderzoeken weten we dat meerdere ziekenhuizen deze slag ook hebben gemaakt. Hoe? We vroegen het CWZ-bestuurder Gosse van der Veen.

Komen en gaan

Gosse van der Veen: ‘De zorg is de afgelopen jaren in snel tempo veranderd. Mensen worden op elk moment van de dag - en nacht - opgenomen. Ook het ontslag uit het ziekenhuis kan op vrijwel elk moment plaatsvinden. Het voortdurende komen en gaan van mensen op een verpleegafdeling geeft veel onrust en vraagt om altijd voldoende beschikbare verpleegkundigen. Ook als het soms niet nodig is. Dat gaan we anders doen.’

Rust creëren

‘We gaan anders plannen, waardoor we opnames en ontslag van patiënten beter spreiden over de dag. Op die planning kunnen we dan de roosters van medewerkers afstemmen, zodat we elk moment precies genoeg handen aan het bed hebben. Ook gaan we al bij ziekenhuisopname vaststellen wanneer iemand waarschijnlijk naar huis kan en samen met hem naar die datum toewerken. Dan blijven mensen niet langer dan nodig in CWZ liggen en krijgen ze de gelegenheid om tijdig zaken voor thuis te regelen. Een andere verandering is de komst van een operatie-opnameafdeling, waar mensen zich voor de operatie melden in plaats van op de verpleegafdeling. Door dit soort maatregelen creëren we meer rust op de verpleegafdelingen en hebben we daar minder verpleegkundigen nodig.’

Wat betekent dit voor de patiënten?

‘Voorop staat dat we de zorg rond patiënten inrichten, zodat ze sneller door het zorgproces heen lopen. Zorg op afstand, thuis of in de regio is daar onderdeel van. Daar liggen duidelijk kansen. We hebben in de regio al een aantal succesvolle voorbeelden van zorg gerealiseerd en het worden er steeds meer. Denk aan hartfalenzorg aan huis of een draagbaar antibiotica-infuus voor thuisbehandeling. Specialismen als bijvoorbeeld urologie en orthopedie hebben laten zien dat het bij veel patiëntengroepen mogelijk is om mensen in dagopname te behandelen of korter op te nemen. Thuis zijn mensen het beste af. Dat is wetenschappelijk bewezen. Daarom is het goed dat de zorg zich verplaatst naar thuis, de huisarts of thuiszorg, en dat mensen alleen in het ziekenhuis komen als het nodig is. Maar altijd blijft de veiligheid en het welbevinden van de patiënt voorop staan.’

Zorgkosten betaalbaar houden

‘De maatregelen zijn nodig. De zorg in Nederland verandert: de vraag neemt toe en de kosten stijgen. Het landelijk hoofdlijnenakkoord legt druk op de ziekenhuizen om de groei te remmen om zo de zorgkosten beheersbaar te houden. Tegelijkertijd moeten we ook nog eens grote investeringen doen. Zoals in 2017 in een elektronisch patiëntendossier (EPD) en in verbouwingen die noodzakelijk zijn om de zorgprocessen efficiënter te maken. Het betekent dat ziekenhuizen anders moeten gaan werken: doelmatiger en zuiniger, maar nog steeds met de beste kwaliteit voor de patiënt.’

Iedere bezuinigingsslag doet pijn

‘In de media is veel aandacht geweest voor een van de maatregelen die we gaan nemen: 100 formatieplaatsen minder op de verpleegafdelingen. Iedere bezuinigingsslag doet pijn, zeker als het gaat om toegewijde en gedreven collega’s. Anderzijds realiseren we ons dat we als ziekenhuis de maatschappelijke opdracht hebben om de zorg zo doelmatig en zuinig mogelijk te leveren. Binnen deze context zoeken we mogelijkheden en kansen voor borging van de zorg in onze regio.’

Reactie cliëntenraad

Bij monde van voorzitter Jan Bertrams laat de cliëntenraad van CWZ weten de noodzaak tot de bezuinigingen te zien. ‘Maar we zien dat er maatregelen worden voorgesteld om de kwaliteit van zorg en de gastvrijheid te borgen. Bijvoorbeeld maatregelen die voorkomen dat patiënten onnodig in het ziekenhuis verblijven. Daar staan we positief tegenover en we hebben er ook vertrouwen in. De cliëntenraad is er benieuwd naar hoe dit gaat uitpakken voor de patiëntenzorg. We zullen het goed in de gaten houden, want we willen natuurlijk wel dat de beloftes van behoud - en mogelijk zelfs verbetering - van de kwaliteit worden waargemaakt.’