Identificatie en identificatieplicht

In Nederland hebben patiënten een identificatieplicht als zij gebruik maken van medische zorg.

Identificatie geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek.

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om het BSN van patiënten te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens (medische en financieel-administratieve).

Identification (information in English)

Visitors must carry valid identification when visiting CWZ. They may be required tot identify themselves. If you don not have Dutch nationality, the following ID's are accepted:

  • a residence permit issued by the Aliens Department
  • a refugee passport
  • an aliens card
  • a non-Dutch passport(if necessary with a residence endorsement sticker)
  • an electronic W-card fot asylum-seekers

Meer informatie over identificatie

Honderd procent zeker (identificatie)

Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wij vragen u vaak:

  • hoe u heet
  • wat uw geboortedatum is

Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of bij bloedprikken. Zo weten we dat u de juiste zorg krijgt. Wel zo veilig.

Veelgestelde vragen

Welk identiteitsbewijs is geldig (ook voor kinderen)?

Bij Nederlandse nationaliteit Geen Nederlandse nationaliteit
Geldig paspoort Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
Geldige identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
Geldig rijbewijs Vluchtelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort Elektronisch w-document voor asielzoekers

Waarom controleert de medewerker van het Meldpunt mijn identiteit?

Iedere medewerker die patiëntencontact heeft moet er zeker van zijn de juiste persoon, dossier, formulier, patiëntmateriaal en/of patiëntsticker voor zich te hebben. De medewerkers van het Meldpunt handelen volgens het protocol Patientenidentificatie.

Bij het allereerste polibezoek of opname wordt de identiteit van de patiënt gecontroleerd aan de hand van het identiteitsbewijs van de patiënt (conform Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg) en ter verificatie hiervan worden open vragen over naam en geboortedatum gesteld.

Voor patiënten met wie al een behandelrelatie is geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat CWZ de identiteit van de patiënt zeker moet stellen. Daarom worden bij elk bezoek twee persoonsgebonden parameters (naam en geboortedatum) gecontroleerd door het Meldpunt om de identiteit van de patiënt zeker te stellen. Bij twijfel moet de identiteit van de patiënt alsnog aan de hand van een identiteitsdocument worden vastgesteld.

 

 

Waarom wordt door het Meldpunt ook nog gevraagd of de registratie klopt?

 

Wanneer de gegevens gewijzigd zijn, kan een afsprakenbrief naar een verkeerd adres worden gestuurd of een verwijsbrief naar een verkeerde zorgverlener (zoals huisarts). Een medewerker van het Meldpunt vraagt daarom altijd of uw gegevens nog kloppen.

 

Waarom vraagt een verpleegkundige mij daarna ook nog ter controle de geboortedatum?

Iedere medewerker die patiëntencontact heeft moet er zeker van zijn de juiste persoon, dossier, formulier, patiëntmateriaal en/of patiëntsticker voor zich te hebben. Voor het uitvoeren van een handeling of het verlenen van een dienst moet de identiteit van de patiënt ook door de zorgverlener gecontroleerd worden aan de hand van twee van de volgende persoonsgebonden parameters:  naam, geboortedatum en het vergelijken van de foto in HiX.

Als een zorgmedewerker er zeker van is de juiste patiënt voor zich te hebben, dan volstaat alleen het vragen naar de geboortedatum. Gezichtsherkenning is dan een van de persoonsgebonden parameters. Voorbeelden hierbij zijn: medewerker kent de patiënt persoonlijk, er een korte tijd zit tussen de vorige afspraak/het vorige onderzoek, een handeling wordt uitgevoerd nadat vlak daarvoor de identiteit al is vastgesteld. 

Hoe zorgt CWZ ervoor dat de privacy van patiënten niet wordt geschaad bij het uitvragen van de persoonsgebonden parameters?

Voor de privacy van de patiënt moet worden gezorgd. Afspraken hierover zijn intern onder andere vastgelegd in de gedragscode CWZ.

Het stellen van open vragen is nodig ter verificatie van de identiteit. Wanneer een patiënt zijn of haar naam en geboortedatum niet hardop wil uitspreken kan de patiënt zich via de aanmeldzuil aanmelden met het identiteitsbewijs of het identiteitsbewijs tonen bij aanmelding bij het Meldpunt.

 

Waarom vraagt CWZ niet bij elk bezoek naar het ID bewijs en controleert aan de hand daarvan de gegevens?

 

Voor patiënten met wie al een behandelrelatie is geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat CWZ de identiteit van de patiënt zeker moet stellen. Dat kan bijvoorbeeld door herkenning of door het stellen van controlevragen. Bij twijfel moet de identiteit van de patiënt alsnog aan de hand van een identiteitsdocument worden vastgesteld.

 

Waarom wordt er een pasfoto opgeslagen in mijn patiëntendossier?

 

CWZ vraagt de patiënt om toestemming om een foto op te slaan in het patiëntendossier. Deze foto wordt gebruikt door de zorgverlener om u makkelijker te herkennen en patiëntverwisseling te voorkomen. De foto mag worden gebruikt als een van de persoonsgebonden parameters om uw identiteit vast te stellen. CWZ heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om zorg te dragen dat uw foto alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor hij is gemaakt.

De foto wordt gemaakt bij het Meldpunt of wordt overgenomen van het identiteitsbewijs wanneer u zich via de aanmeldzuil aanmeld. Dit gebeurt alleen met toestemming van de patiënt. De patiënt mag weigeren. We noteren dan in het patiëntendossier dat een patiënt geen foto wil laten opnemen zodat de patiënt niet nogmaals de vraag krijgt.

De aanmeldzuil vraagt vanaf 9 mei 2022 niet meer herhaaldelijk om toestemming om de foto te maken wanneer er al een foto bekend is of in de zes maanden voorafgaand aan de aanmelding al is gevraagd om toestemming om de foto op te slaan. Enkel wanneer de datum van het identiteitsbewijs nieuwer is dan de datum van de foto in het medisch dossier wordt er om een foto gevraagd (ter vervanging)