Identificatie en identificatieplicht

In Nederland hebben patiënten een identificatieplicht als zij gebruik maken van medische zorg.

Legitimatie is verplicht

Alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, moeten zich kunnen legitimeren. Wij vragen om uw legitimatie voor uw eigen veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet kunnen worden verwisseld met die van een andere patiënt. Zorgverleners zijn ook wettelijk verplicht om het BSN van patiënten te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens (medische en financieel-administratieve). 

Dit betekent dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis, uw legitimatie moet kunnen laten zien. Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Kinderen hebben dus een eigen geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek. 

Lees meer over identificatie in de zorg op de website Rijksoverheid.nl.

Wat is een legitimatiebewijs?

 • Paspoort
 • Identiteitskaart
 • Rrijbewijs
 • Vreemdelingendocument.

Identification (information in English)

Visitors must carry valid identification when visiting CWZ. They may be required tot identify themselves. If you don not have Dutch nationality, the following ID's are accepted:

 • a residence permit issued by the Aliens Department
 • a refugee passport
 • an aliens card
 • a non-Dutch passport(if necessary with a residence endorsement sticker)
 • an electronic W-card fot asylum-seekers

Meer informatie over identificatie

Honderd procent zeker (identificatie)

Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wij vragen u vaak:

 • hoe u heet
 • wat uw geboortedatum is

Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of bij bloedprikken. Zo weten we dat u de juiste zorg krijgt. Wel zo veilig.

Veelgestelde vragen

Welk identiteitsbewijs is geldig (ook voor kinderen)?

Bij Nederlandse nationaliteit Geen Nederlandse nationaliteit
Geldig paspoort Niet-Nederlands paspoort (als het nodig is met een verblijfsaantekening)
Geldige identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
Geldig rijbewijs Vluchtelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort Elektronisch w-document voor asielzoekers

Waarom controleert de medewerker van het Meldpunt mijn identiteit?

Iedere medewerker die patiëntencontact heeft moet er zeker van zijn de juiste persoon, dossier, formulier, patiëntmateriaal en/of patiëntsticker voor zich te hebben. De medewerkers van het Meldpunt werken volgens het protocol Patientenidentificatie.

Bij het allereerste polibezoek of opname controleren we de identiteit van de patiënt door te kijken naar het identiteitsbewijs. Dit is volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Om dit te controleren worden worden er open vragen gesteld over de naam en geboortedatum.

Voor patiënten die al eerder in CWZ een afspraak hebben gehad geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat CWZ alleen de identiteit van de patiënt hoeft vast te stellen. Bij elk bezoek vragen we daarom om  de naam en geboortedatum. Als de medewerker van het Meldpunt twijfelt, is het belangrijk om toch nog het identiteitsbewijs te controleren.

Waarom wordt door het Meldpunt ook nog gevraagd of de registratie klopt?

Wanneer de gegevens gewijzigd zijn, kan een afsprakenbrief naar een verkeerd adres worden gestuurd of een verwijsbrief naar een verkeerde zorgverlener (zoals huisarts). Een medewerker van het Meldpunt vraagt daarom altijd of uw gegevens nog kloppen.

Waarom vraagt een verpleegkundige mij daarna ook nog ter controle de geboortedatum?

Iedere medewerker die patiëntencontact heeft moet er zeker van zijn de juiste persoon, dossier, formulier, patiëntmateriaal en/of patiëntsticker voor zich te hebben. Het is daarom belangrijk om de ideniteit van de patiënt ook nog door de zorgverlener te laten controleren. Zo zijn ze er zeker van dat de handeling of het verlenen van de dienst bij de juiste persoon wordt uitgevoerd. Om de identiteit te controleren vraagt de zorgverlener uw naam en geboortedatum en wordt er gekeken naar uw foto.

Als een zorgmedewerker er zeker van is de juiste patiënt voor zich te hebben, dan is het alleen nodig om de geboortedatum te vragen. Voorbeelden hierbij zijn: medewerker kent de patiënt persoonlijk, er een korte tijd zit tussen de vorige afspraak/het vorige onderzoek, een handeling wordt uitgevoerd nadat vlak daarvoor de identiteit al is vastgesteld. 

Ik kan of wil mij niet legitimeren. Wat nu?

Als u geen geldig legitimatiebewijs heeft of u wilt uw legitimatie niet laten zien, kan het ziekenhuis u weigeren te helpen. Ook uw zorgverzekeraar kan weigeren uw behandeling te betalen als u geen geldig legitimatie heeft laten zien. Wij vragen om uw legitimatie voor uw eigen veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet kunnen worden verwisseld met die van een andere patiënt. 

Hoe zorgt CWZ ervoor dat de privacy van patiënten niet wordt geschaad bij het vaststellen van de identiteit?

Voor de privacy van de patiënt moet worden gezorgd. Afspraken hierover zijn intern onder andere vastgelegd in de gedragscode CWZ.

Het stellen van open vragen is nodig om de identiteit te controleren. Wanneer een patiënt zijn of haar naam en geboortedatum niet hardop wil uitspreken kan de patiënt zich via de aanmeldzuil aanmelden met het identiteitsbewijs of het identiteitsbewijs laten zien bij aanmelding bij het Meldpunt.

Waarom vraagt CWZ niet bij elk bezoek naar het ID bewijs en controleert aan de hand daarvan de gegevens?

Voor patiënten die al eerder in CWZ een afspraak hebben gehad geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat CWZ alleen de identiteit van de patiënt hoeft vast te stellen. Bij elk bezoek vragen we daarom om  de naam en geboortedatum. Als de medewerker van het Meldpunt twijfelt, is het belangrijk om toch nog het identiteitsbewijs te controleren.

Waarom wordt er een pasfoto opgeslagen in mijn patiëntendossier?

CWZ vraagt de patiënt om toestemming om een foto op te slaan in het patiëntendossier. Deze foto wordt gebruikt door de zorgverlener om u makkelijker te herkennen en patiëntverwisseling te voorkomen. De foto mag worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. CWZ heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om zorg te dragen dat uw foto alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor hij is gemaakt.

De foto wordt gemaakt bij het Meldpunt of wordt overgenomen van het identiteitsbewijs wanneer u zich via de aanmeldzuil aanmeldt. Dit gebeurt alleen met toestemming van de patiënt. De patiënt mag weigeren. We noteren dan in het patiëntendossier dat een patiënt geen foto wil laten opnemen zodat de patiënt niet nogmaals de vraag krijgt.

De aanmeldzuil vraagt vanaf 9 mei 2022 niet meer herhaaldelijk om toestemming om de foto te maken wanneer er al een foto bekend is of in de zes maanden vóór de aanmelding al is gevraagd om toestemming om de foto op te slaan. Alleen als de datum van het identiteitsbewijs nieuwer is dan de datum van de foto in het medisch dossier wordt er om een foto gevraagd (ter vervanging).