Lopende onderzoeken longziekten

ANDHI

Eosinofielen zijn witte bloedcellen die bijdragen aan symptomen van astma zoals pijn op de borst, kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten. We weten al dat het onderzoeksmiddel helpt om het signaal (een eiwit op de eosinofielen genaamd interleukine-5-receptor) stop te zetten en hiermee worden eosinofielen geremd.

Studiemedicatie
In dit onderzoek wordt het geneesmiddel Benralizumab 30mgr sc (injectie onderhuids) onderzocht. Om dit te kunnen doen, vergelijken we het onderzoeksmiddel met een placebo. Een placebo is een middel zonder een werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Het doel van dit onderzoek is uit te zoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel Benralizumab is voor de behandeling van ernstig ongecontroleerd astma. In het onderzoek wordt onderzocht of het onderzoeksmiddel kan helpen om opflakkeringen van astma te laten afnemen en ook de gezondheid van de longen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek hebben een ernstige vorm van eosinofiel astma. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het onderzoek duurt 32 weken. De patiënt legt 11 bezoeken af aan het onderzoekscentrum. Elk bezoek duurt ongeveer 4 uur.

NOVELTY

Achtergrond
Astma en COPD zijn aandoeningen die geassocieerd worden met ernstige beperking en risico op verslechtering van de gezondheid. Bij beide aandoeningen is er een groot verschil in respons op de medicatie. Astma en COPD zijn van oudsher als twee afzonderlijke aandoeningen beschouwd. Sinds kort wordt er echter ook gekeken naar patiënten met overlappende kenmerken van astma en COPD.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van individuele kenmerken, behandelingspatronen en de impact van astma of COPD op de individuele proefpersoon in een bepaalde periode. In het onderzoek verzamelen we informatie die kan helpen om meer inzicht te krijgen in de biologische processen die leiden tot astma en/of COPD. Dit zal wetenschappers helpen om persoonlijke behandelingen voor deze aandoeningen te ontwikkelen.

Deelname
De behandeling van patiënten die deelnemen aan dit onderzoek zal niet veranderen. De patiënt en de arts beslissen samen welke behandeling het meest geschikt is. Tijdens het onderzoek verzamelt de arts informatie vanaf het moment dat de patiënt voor het eerst deelneemt en ongeveer elke 12 maanden. Het verzamelen van informatie gaat 3 jaar lang door. De bezoeken worden door de arts geregeld als onderdeel van de standaard zorg, maar kunnen langer duren dan een normaal bezoek voor controle van de astma of COPD, vanwege mogelijke extra procedures. 

VKA studie

Achtergrond
De longen, bloedvaten en huid bestaan voor een groot deel uit elastische vezels. Gedurende het leven is er bij iedereen afbraak van deze vezels. Bij gezonde mensen is er een lichte afbraak en bij mensen met de longziekte COPD is de afbraak verhoogd. De snelheid van afbraak kan worden gemeten door de bepaling van een bepaalde stof in het bloed (‘desmosine’). Deze stof wordt bij iedereen in het bloed gevonden, maar de hoogte verschilt per persoon.

Doel
In eerdere wetenschappelijk onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat vitamine K de elastische vezels beschermt tegen afbraak. We verwachten dus dat personen met een hoog vitamine K gehalte in het lichaam een lagere afbraak van elastische vezels hebben dan personen met een laag vitamine K gehalte. Elastische vezels zijn o.a. van belang voor het goed functioneren van de longen en bloedvaten. De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon remmen vitamine K, waardoor het totale vitamine K gehalte in het lichaam lager wordt. Wanneer een patiënt stopt met deze bloedverdunners, neemt het vitamine K gehalte weer toe. We willen graag onderzoeken of het stoppen van bloedverdunners ook leidt tot een lagere afbraaksnelheid van elastische vezels. Dit is nog nooit eerder onderzocht. Het maakt hierbij niet uit of de patiënt een longziekte (zoals COPD) heeft of niet.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn patiënten die gaan stoppen met de bloedverdunnende medicijnen (acenocoumarol of fenprocoumon) van de trombosedienst. Deze patiënten stoppen helemaal met de bloedverdunners of stappen over naar andere bloedverdunners. 

NVALT25-ELDAPT

Achtergrond
Deze studie is opzoek naar patiënten met de diagnose lokaal gevorderde (stadium III) niet-kleincellige longkanker (NSCLC).
Onderzoek laat zien dat voor patiënten met stadium III NSCLC het toevoegen van chemotherapie aan bestraling leidt tot een verbeterde overleving. Bestraling samen met chemotherapie (radiochemotherapie) is dan ook de standaardbehandeling voor stadium III NSCLC in patiënten met een goede algehele conditie. Hierbij kunnen beide behandelingen ofwel tegelijkertijd, ofwel na elkaar worden gegeven. De behandeling met radiochemotherapie gaat echter gepaard met een toename in de kans op bijwerkingen. Met name bij de gelijktijdige behandeling is bekend dat de bijwerkingen heftig kunnen zijn.
Longkanker komt veel voor op oudere leeftijd: 30% van de patiënten is ouder dan 75 jaar. Juist voor deze groep weten we niet of radiochemotherapie daadwerkelijk de beste en meest veilige behandeling is. Op oudere leeftijd is er mogelijk een verhoogde kans op het krijgen van (ernstige) bijwerkingen. In het huidige onderzoek wordt nagegaan welke patiëntkarakteristieken kunnen voorspellen welke patiënten voordeel kunnen hebben bij deze behandeling en welke patiënten voor (ernstige) nadelige gevolgen kunnen ondervinden.

Doel
Deze studie heeft 2 doelen.

  • Het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test om vast te stellen hoe fit de patiënt is.
  • Met behulp van de fitheid (patiëntkarakteristieken) onderzoeken welke behandeling het beste is voor een oudere patiënt.

De studie bestaat uit 2 delen. Deel I is een geriatrisch onderzoek en deel II is radiochemotherapie. Hierbij wordt door middel van randomisatie gekozen om de patiënt te behandelen met gelijktijdige radiochemotherapie of chemotherapie gevolgd door radiotherapie.

Deelname
Patiënten met de diagnose lokaal gevorderd (stadium III) niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Als een patiënt besluit mee te doen aan dit onderzoek betekent dit dat hij/zij een uitgebreid geriatrisch onderzoek ondergaat. Dit totale onderzoek zal 2 à 3 uur in beslag nemen. Dit is deel I van het onderzoek. Als de patiënt op basis van het geriatrisch onderzoek als kwetsbaar wordt beoordeeld zal een gesprek worden ingepland met de geriater. De geriater zal beoordelen of de patiënt fit genoeg is om deel te nemen aan deel II van het onderzoek. 

Intrepid

Het doel van dit onderzoek is om te beoordelen of het nieuwe geneesmiddel met de handelsnaam Trelegy beter werkt dan andere geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van COPD. Wij noemen deze andere geneesmiddelen verder “gebruikelijke geneesmiddelen”. Ook wordt onderzocht welke bijwerkingen Trelegy in vergelijking met de gebruikelijke geneesmiddelen kan hebben. Alle in dit onderzoek gebruikte geneesmiddelen zijn door de Nederlandse overheid goedgekeurd (“geregistreerd”) voor de behandeling van COPD. Artsen kunnen deze middelen op recept voorschrijven. 

Studiemedicatie
Klinische werkzaamheid van fluticasone furoaat / umeclidinium bromide / vilanterol in één inhaler (Trelegy ELLIPTA) in vergelijking met andere behandelingen met 3 geneesmiddelen in meerdere inhalers bij patiënten met COPD in de gebruikelijke behandelsituatie Verkorte titel: Onderzoek naar de werkzaamheid van de Trelegy ELLIPTA-inhaler bij COPD-patiënten in de gebruikelijke behandelsituatie. Alle in dit onderzoek gebruikte geneesmiddelen zijn door de Nederlandse overheid goedgekeurd (“geregistreerd”) voor de behandeling van COPD. Artsen kunnen deze middelen op recept voorschrijven. Trelegy bestaat uit 3 geneesmiddelen, die in 1 inhaler zitten. De inhaler van Trelegy heet de ELLIPTA inhaler. Trelegy wordt 1 keer per dag geïnhaleerd. De gebruikelijke geneesmiddelen zitten meestal in meer dan 1 inhaler en worden meer dan 1 keer per dag geïnhaleerd. Zowel Trelegy als de gebruikelijke geneesmiddelen bevatten dezelfde 3 soorten geneesmiddelen die samen zorgen voor het verminderen van zwelling en irritatie in de longen en het verwijden van de luchtwegen

Deelname
U bent gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek, omdat u COPD hebt. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet duurt het onderzoek 6 maanden. Vanwege uw deelname aan het onderzoek komt u 2 keer bij de onderzoeksarts: bij de start en bij het einde van het onderzoek. Deze bezoeken duren 1 uur. Het bezoek bij de start wordt mogelijk over 2 dagen verdeeld. 

Correlatie desmosine

Achtergrond
Met dit onderzoek willen we onderzoeken of er een verband bestaat tussen de hoogte van een bloedwaarde (desmosine) en de mate van emfyseemvorming op CT-scan. Tevens willen we onderzoeken of er een verband bestaat tussen de hoogte van desmosine en de mate van verkalking in de bloedvaten. Desmosine is een stofje dat in het bloed gemeten kan worden. Hoe sneller elasticiteit in longen, bloedvaten en huid verloren gaat des te meer desmosine we in het bloed kunnen meten.

Deelname
Deelnemers aan dit onderzoek zijn wilsbekwame patiënten met COPD in de leeftijd van 18-75 jaar. Patiënten die geïncludeerd worden in dit onderzoek zijn 1 dagdeel in het ziekenhuis voor studie gerelateerde onderzoeken.