Wijkkliniek Herstelcentrum gaat van start

13 februari 2024

De Wijkkliniek biedt mogelijkheden die het ziekenhuis niet heeft om de groep kwetsbare ouderen zorg te bieden, die gericht is op het behouden van lichamelijk en cognitief functioneren tijdens de opname.

Bovenaanzicht Herstelcentrum ZZG met Wijkkliniek

Op 4 maart 2024 start naar verwachting de Wijkkliniek Herstelcentrum binnen het reeds bestaande Herstelcentrum van ZZG zorggroep.

Waarom deze nieuwe Wijkkliniek

Onze regio wordt, net als de rest van Nederland, naar het jaar 2040 toe geconfronteerd met een sterke vergrijzing en daarmee ook met een sterke toename van het aantal kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen hebben door interacterende gezondheidsproblemen op verschillende domeinen een verhoogd risico op achteruitgang in functioneren en daarmee op (ongewenste) ziekenhuisopnames en/of overlijden. Opname in een ziekenhuis leidt bij deze groep ouderen frequent tot complicaties als conditieverlies, verlies aan spierkracht, delier of cognitieve achteruitgang. Wijkkliniek Herstelcentrum biedt mogelijkheden die het ziekenhuis niet heeft om deze groep ouderen zorg te bieden, gericht op het behouden van lichamelijk en cognitief functioneren tijdens de opname. 

De doelgroep

De kliniek richt zich specifiek op kwetsbare ouderen (richtlijn: van 70 jaar of ouder), met een verhoogd risico op functionele en/of cognitieve achteruitgang, die een indicatie hebben voor ziekenhuisopname op basis van een laagcomplexe ziekenhuiszorgvraag. Als eerste start de Wijkkliniek met de opname van kwetsbare ouderen met een longontsteking of urineweginfectie die medicatie per infuus nodig hebben. In een later stadium kunnen bijvoorbeeld ook kwetsbare ouderen met hartfalen of een ontregelde diabetes in de Wijkkliniek worden opgenomen.

Hoe ziet de patiëntreis eruit?

Aanvankelijk verandert er niets in de verwijsroute van kwetsbare ouderen vanuit de thuissituatie. Nadat de kwetsbare oudere door de huisarts, huisartsenpost, ambulance of op eigen initiatief op de spoedeisende eerste hulp van CWZ aangemeld wordt, wordt aldaar bepaald of de oudere in aanmerking komt voor opname in de Wijkkliniek aan de hand van een triage-instrument en duidelijke in- en exclusiecriteria. Gedurende de eerste 6 maanden na de start van de Wijkkliniek doen we ervaring op met deze route. Casuïstiek en ervaringen delen we met huisartsen en betrokken partijen. In de toekomst kijken we naar de mogelijkheid dat de huisarts een oudere rechtstreeks kan verwijzen naar de Wijkkliniek.

Wat is de rol van de huisarts/huisartsenpraktijk binnen de Wijkkliniek?

De behandelaren binnen de Wijkkliniek onderhouden waar nodig/gewenst laagdrempelig contact met de huisarts, praktijkondersteuner en/of betrokken wijkverpleegkundige. Daarnaast zal waar nodig een digitaal MDO kunnen worden belegd. 

Vragen?

Wij houden u via deze nieuwsberichten op de hoogte. Bij algemene vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot Franca Ruikes, kaderhuisarts ouderenzorg NEO huisartsenzorg. Patiëntgerelateerde vragen gaan via de behandelend Specialist Ouderengeneeskunde van ZZG zorggroep.