Wijkkliniek Herstelcentrum biedt ouderen behandeling én herstelzorg

13 maart 2024

Begin maart is de Wijkkliniek Herstelcentrum gestart, waar deze ouderen niet alleen herstellen, maar ook een medische behandeling krijgen. 

ZZG Wijkkliniek Herstelcentrum Nijmegen

In het ziekenhuis verliezen kwetsbare ouderen relatief veel spierkracht en conditie. Om deze achteruitgang tegen te gaan, hebben CWZ, ZZG zorggroep en NEO Huisartsenzorg gewerkt aan de start van de Wijkkliniek Herstelcentrum in maart. Ouderen krijgen hier een medische behandeling en werken tijdens de behandeling al aan hun herstel en terugkeer naar huis. 

Waarom wordt de Wijkkliniek Herstelcentrum gestart?

Het aantal kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen gaat de komende jaren toenemen. Zij zullen vaker een beroep gaan doen op medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. We weten ook dat het ziekenhuis voor veel ouderen geen goede plek is. ‘De zorg in het ziekenhuis is vooral gericht op behandeling van het medisch probleem en minder op herstel. Door het verblijf in bed neemt de spierkracht snel af en treedt functieverlies op’, zegt specialist ouderengeneeskunde Sandra Egging-Nieuwenhuis van ZZG zorggroep. ‘Bovendien kan opname in een ziekenhuis bij deze mensen ook leiden tot cognitieve achteruitgang of delier.’ Het Herstelcentrum van ZZG zorggroep heeft mogelijkheden die het ziekenhuis niet heeft om kwetsbare ouderen te laten herstellen. We kennen al verschillende zorgpaden voor ouderen om ná hun behandeling in CWZ verder te herstellen in het Herstelcentrum, zoals na een heupoperatie of CVA. Nieuw is de mogelijkheid waarbij de oudere tijdens de behandeling al herstelzorg krijgt.  

Herstelgerichte omgeving

Begin maart is in het Herstelcentrum de Wijkkliniek gestart, waar kwetsbare ouderen niet alleen herstellen, maar ook een medische behandeling krijgen. ‘Deze mogelijkheid is bedoeld voor ouderen die een laagcomplexe medische zorgvraag hebben en die daarnaast risico lopen op vallen of andere geriatrische problemen hebben, zegt Jürgen Hölters, longarts en medisch partner transmurale zorg. ‘We beginnen met mensen met longontsteking en urineweginfectie, daarna breiden we uit met aandoeningen als hartfalen of ontregelde diabetes. In het herstelcentrum worden hiervoor bedden gereserveerd waarin patiënten de benodigde medische zorg krijgen in combinatie met herstelzorg. De omgeving is prettig en overzichtelijk en er is volop ruimte voor mantelzorgers. Het is een omgeving die is gericht op het herstel van de oudere patiënt en die door de lagere kosten eraan bijdraagt om de zorg betaalbaar en daarmee toegankelijk te houden.’

In eerste instantie kunnen ouderen in de Wijkkliniek terecht na verwijzing vanuit CWZ. Later zullen ook huisartsen kunnen verwijzen naar de Wijkkliniek. Patiënten hoeven dan niet eerst naar de spoedeisende hulp van CWZ.

Proeftuin

De Wijkkliniek Herstelcentrum is ontstaan naar voorbeeld van de proef met de Wijkkliniek in Amsterdam, waarin ouderen met een laag complexe medische zorgvraag en die kwetsbaar zijn niet worden opgenomen in het ziekenhuis maar in een verpleeghuis. De resultaten zijn goed en met subsidie van ZonMW worden er verspreid over Nederland nu 9 proeftuinen met een Wijkkliniek ingericht waarvan de Wijkkliniek Herstelcentrum er één is. Meer weten over deze proeftuinen? Klik hier voor informatie en inspiratie.

Zorgtransformatie

De Wijkkliniek Herstelcentrum is een van de initiatieven van CWZ en zorgpartners in de regio om samen de zorg anders te gaan inrichten. Deze zorgtransformatie is nodig omdat er in de toekomst meer vraag naar zorg zal zijn dan we kunnen bieden als we zo doorgaan.