VGZ kiest CWZ als regievoerder integrale digitale diagnostiek

02 oktober 2019

Zorgverzekeraar VGZ, de grootste zorgverzekeraar in ons verzorgingsgebied, start in 2020 met regionale, integrale (eerste en tweede lijn), digitale diagnostiek.

Microbiologie rode schaaltjes | CWZ Nijmegen

Zorgverzekeraar VGZ, de grootste zorgverzekeraar in ons verzorgingsgebied, start in 2020 met regionale, integrale (eerste en tweede lijn), digitale diagnostiek. Het doel daarvan is een betere afstemming tussen de eerste en tweede lijn. Dit moet verwarring, vertraging en onnodig uitgevoerde diagnostiek voorkomen.

Toelichting VGZ

‘Als we kijken naar diagnostiek en trombosezorg in Nederland is er sprake van versnippering, een fors capaciteitsoverschot en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. Op basis van onderzoek, concrete voorbeelden van aanbieders en nieuwe technologieën zien we ook mogelijkheden voor het realiseren van zinnige zorg op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg’.

Actieve rol in drie regio’s

Nederland wordt door VGZ onderverdeeld in 25 regio’s waarvan CWZ in drie regio’s een actieve rol krijgt: in de regio Gelderland- Midden zal er worden samengewerkt met het Rijnstate ziekenhuis en in de regio Noord- Brabant met het Jeroen Bosch ziekenhuis. In de regio Gelderland-Zuid gaat CWZ samenwerken met Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Per regio komt er één regievoerder voor klinische chemie, medische microbiologie, pathologie en trombosezorg. In de regio Gelderland-Zuid is dit CWZ.

Goed en passend aanbod in de regio

Met ingang van 1 januari 2020 werken we toe naar:

  • één goed en fijnmazig prik- en distributienetwerk voor de hele regio.
  • diagnostiek dichtbij voor alle patiënten in eigen regio
  • uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënten zelf.
  • schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening laboratoria
  • het voorkomen van onnodige of dubbele diagnostiek Interdisciplinaire regionale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn (huisarts en specialist).
  • laagdrempelig overleg en lokale ondersteuning bij interpretatie van uitslagen
  • complete en volledige epidemiologische gegevens voor de regio
  • door DTO’s inzicht in de doelmatigheid door regionale spiegelinformatie
  • kosten die niet hoger zijn dan noodzakelijk

Toekomstbestendig

De komende maanden gaan wij met alle betrokken verwijzers in gesprek om duurzame, regionale, kwalitatief goede en betaalbare diagnostiek te organiseren voor onze patiënten. We willen betrokken medewerkers van de diagnostische afdelingen en ondersteunende collega’s hartelijk feliciteren met én danken voor dit mooie resultaat! Deze stap geeft zekerheid voor de toekomst.