Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

HAN en CWZ willen intensiever samenwerken aan betere patiëntenzorg

17 november 2021

De HAN en CWZ willen samenwerken aan het verbeteren van de zorg voor patiënten en de leer- en werkomgeving voor zorgverleners.

Intentieverklaring HAN en CWZ

Ondertekening intentie verklaring HAN en CWZ

De zorg is een dynamische omgeving die sterk verandert. Regionale zorg- en kennisinstellingen moeten intensiever gaan samenwerken om in toekomstige zorgbehoeften te blijven voorzien en voldoende zorgpersoneel op te leiden. De HAN University of Applied Sciences (HAN) en CWZ gaan de komende twee jaar onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken om de zorg voor patiënten en de leer- en werkomgeving voor zorgverleners te verbeteren. Yvonne de Haan, lid College van Bestuur HAN, en Ale Houtsma, voorzitter Raad van Bestuur CWZ, ondertekenden woensdag 17 november een intentieovereenkomst waarin de wens om intensiever samen te werken is vastgelegd.

Veranderingen in zorg

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Enerzijds is sprake van een hoge uitstroom onder zorgprofessionals. Anderzijds is een forse groei zichtbaar in het aantal zorgvragen en benodigde middelen (financiën en arbeidskrachten). Het is nodig om de zorg anders te organiseren zodat we in de toekomst de juiste zorg kunnen blijven leveren die voldoet aan de veranderende vraag en met de beschikking over voldoende professionals. Om dit te bereiken zijn innovatieve en aantrekkelijke werkomgevingen nodig waarin zorgprofessionals zich kunnen blijven ontwikkelen. De HAN en CWZ gaan hiervoor samenwerken op het gebied van leren, opleiden en innoveren.

Vergaande samenwerking

Kern is dat werken, leren en onderzoeken gezamenlijk bijdragen aan innovatie. De HAN en CWZ zetten in de periode 2021-2022 samen een aantal zorginnovatiecentra op waarbij patiëntenzorg, onderzoek en innovatie verweven zijn met het leren in de praktijk. Hiermee kan de patiëntenzorg worden verbeterd en stimuleren we (aankomend) zorgprofessionals in hun ontwikkeling. Ook komen we hiermee tegemoet aan de sterk toegenomen behoefte aan stageplaatsen zodat we voldoende professionals op kunnen leiden voor de toekomst. Aan de hand van de ervaringen met deze zorginnovatiecentra wordt de meerwaarde en haalbaarheid van verdere samenwerking bepaald.

Vertrouwde partners

De HAN en CWZ hebben al een lange historie in hun samenwerking op onderwijs- en onderzoeksgebied. Zo biedt de HAN een vijver aan toekomstige medewerkers die hun professie binnen het CWZ kunnen uitoefenen. Daarnaast werken beide organisaties ook samen op het gebied van onderzoek. De HAN en CWZ willen deze samenwerking in omvang en focus verstevigen én toekomstbestendig(er) inrichten.