Vervolgzorg thuis

Wat is er mogelijk bij thuiszorg? Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen. Lees hier verder over hoe deze zorg mogelijk geregeld kan worden.

Verpleging/Verzorging

Persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt (ook wel extramurale zorg genoemd), wordt sinds begin 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat hier om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt.

Huishoudelijke hulp

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp in het dagelijks leven en het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken, koken, maar ook begeleiding bij deelname in de maatschappij. Verder kan men voor aanpassingen aan de woning of speciale woonvoorzieningen bij de gemeente terecht. Vergoeding vindt plaats via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten, kunnen hiervoor terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente.

Mantelzorgers die voor hun naaste(n) zorgen worden tevens vanuit de Wmo ondersteund. Vanuit de Wmo kan een vrijwilliger of arbeidskracht tijdelijk de Wmo-taken overnemen. Men noemt dit vervangende mantelzorg.

Dagbesteding/Begeleiding

Wie door een beperking onvoldoende zelfredzaam is, kan een vorm van begeleiding nodig hebben. Voor thuis of buitenshuis. Begeleiding kan plaatsvinden in een groep of individueel. De vormen van begeleiding zijn verschillend van aard. Soms gaat het om begeleiding bij dagelijkse activiteiten, zoals het organiseren van het huishouden, de administratie of structuur aanbrengen in de dag. Het kan ook gaan om het ondersteunen en ontlasten van een mantelzorger.

De begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. Voor cliënten onder de 18 jaar is dit geregeld in de Jeugdwet.

Dit geldt voor:

 • Begeleiding in groepsverband: dagbesteding voor verschillende doelgroepen (ouderen, mensen met beperkingen), met het daarvoor nodige vervoer.
 • Individuele begeleiding, waaronder woonbegeleiding/ thuisbegeleiding.
 • Kortdurende opvang: logeeropvang om bijvoorbeeld een mantelzorger tijdelijk te ontlasten, met het daarvoor nodige vervoer.
 • Inloopvoorziening GGZ.
 • (Maatschappelijke) opvang en beschermd wonen.

Persoonsgebonden Budget, PGB

Het PGB is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent u chronisch ziek of hebt u een beperking of aandoening? Dan kunt u zelf uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

U kunt een PGB alleen zelf aanvragen, vanuit het ziekenhuis kunnen we geen PGB aanvragen of zorg regelen. Uitzondering is de zorg in natura geleverd door het verpleegtechnische thuiszorg team:

 • pgb/Wet langdurige zorg (Wlz), voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • pgb-Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • pgb-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • pgb bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).

Andere voorwaarden:

 • U moet het budget kunnen beheren (zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen). U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
 • De zorg die u inkoopt, moet doeltreffend zijn (= bijdragen aan uw zelfstandigheid), cliëntgericht en veilig zijn.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt uw pgb van het zorgkantoor. Dit heet 'trekkingsrecht'. De SVB betaalt vervolgens op uw verzoek uw zorgverleners uit.

Kijk op de website PGB.nl voor meer informatie over het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Uitleenhulpmiddelen

Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Voorbeelden zijn: rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing, hulpmiddelen bij medische behandelingen (infuuspomp, injectiespuit). Het doel is om de zelfredzaamheid in en om de woning te bevorderen en/of een beperking te compenseren.

Hulpmiddelen via zorgverzekeraar
Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Hulpmiddelen via gemeente
Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wmo). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) vallen niet onder de Zvw en de Wmo. Deze kunt u uiteraard wel huren.