Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CWZ patiëntportaal

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntportaal van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, genaamd MijnCWZ. Deze algemene voorwaarden beschrijven uw rechten en plichten als gebruiker van MijnCWZ. Het is belangrijk dat u de algemene voorwaarden leest, zodat u weet wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten. Door gebruik te maken van het patiëntportaal, accepteert u deze algemene voorwaarden.

 • Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft het recht om deze voorwaarden en regels op elk moment te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de actuele versie door deze regelmatig na te slaan. Door het inloggen op het patiëntportaal, accepteert u telkens de laatste versie van de algemene voorwaarden.
 • Diensten zoals het patiëntportaal zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder dat alle gebruikers hierover expliciet worden geïnformeerd. Daarnaast kan het CWZ besluiten om dergelijke diensten tijdelijk of blijvend te staken, zonder dat iedereen hiervan op de hoogte (kan) worden gesteld.

Toegang tot MijnCWZ, identificatie en beëindiging toegang

 • MijnCWZ is niet geschikt wanneer u direct contact wenst of wanneer sprake is van spoed. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts, de afdeling waar u in behandeling bent of het landelijk noodnummer 112.
 • Toegang is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. Alleen wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder en gezaghebbende ouders van kinderen tot 12 jaar kunnen toegang krijgen tot het patiëntportaal. In alle andere gevallen is een machtiging nodig. Toegang op grond van een machtiging is binnen CWZ mogelijk voor ouders van kinderen van 12 tot 16 jaar.
 • Toegang tot het patiëntportaal kan pas dan worden verleend, als de patiënt is ingeschreven bij CWZ; nadat identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig legitimatiebewijs en verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN. Als een patiënt niet beschikt over een DigiD+, is toegang tot het patiëntportaal niet mogelijk. Onder DigiD+ wordt verstaan: DigiD met extra controle middels een sms-code.
 • Patiënten kunnen bij CWZ het verzoek indienen om de toegang tot het patiëntportaal dicht te zetten. Het elektronisch patiëntendossier blijft bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn. Zodra binnen CWZ bekend is dat een patiënt is overleden, zal CWZ de toegang tot het patiëntportaal (ook voor ouders, mentoren en curatoren) met betrekking tot die patiënt beëindigen. Het is daarom ook verplicht CWZ te melden dat een patiënt is overleden.
 • CWZ behoudt zich het recht voor om strafrechtelijk aangifte te doen, Als wordt ontdekt dat patiënten, ouders van patiënten jonger dan 16, mentoren, curatoren, familieleden van overleden patiënten of anderen, hebben getracht zich op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot het patiëntportaal, dan wel wanneer gebruik is gemaakt van valse documenten zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.
 • CWZ heeft te allen tijde het recht om een patiënt uit te sluiten van toegang tot diens patiëntportaal (MijnCWZ), zonder opgaaf van reden.

Verplichtingen patiënten bij toegang tot MijnCWZ

 • Het is een patiënt niet toegestaan anderen toegang te verlenen met behulp van diens inloggegevens. De patiënt is zelf aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventueel misbruik van zijn gegevens en van de systemen van CWZ, als hij anderen toegang verschaft door gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming of wetenschap.
 • Op het gebruik van de DigiD(+) zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.
 • CWZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen apparatuur dus wordt de patiënt met klem geadviseerd te werken met actuele beveiligingsupdates en legitieme software. Verder is de patiënt verantwoordelijk voor een veilig gebruik van zijn toegangscodes en voor het toepassen van een correcte uitlogprocedure na ieder gebruik.
 • De patiënt is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van het patiëntportaal. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan. De patiënt is zich bewust van en stemt in met het feit dat de gegevens over het gebruik van het patiëntportaal worden gebruikt voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.
 • Het is de patiënt niet toegestaan onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie in de communicatie te gebruiken (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten).
 • De patiënt zal het patiëntportaal alleen gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en geheel conform de instructies voor het gebruik van deze voorziening.
 • De patiënt voert geen acties uit die problemen met het systeem kunnen veroorzaken, gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken. Patiënt geen acties uitvoeren om de technische beschermingsmaatregelen van het systeem te omzeilen. De patiënt zal voorts geen acties uitvoeren die onrechtmatig zijn tegenover CWZ en/of andere patiënten.
 • De patiënt is zich bewust van het feit dat CWZ toeziet op het juiste gebruik van het systeem en dat misbruik niet wordt getolereerd. CWZ is gerechtigd maatregelen te nemen indien in strijd met deze algemene voorwaarden wordt gehandeld. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, bestaan uit het beëindigen van de toegang tot het patiëntportaal.

Verplichtingen van CWZ

 • CWZ zal zich inspannen om het patiëntportaal zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan CWZ niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is. CWZ is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onderbrekingen of storingen die de toegang belemmeren. Als het portaal niet beschikbaar is zal dit, voor zover mogelijk, kenbaar worden gemaakt.
 • CWZ zal zich inspannen om het patiëntportaal veilig te houden voor de patiënt en verplicht zich aan de ter zake geldende wet- en regelgeving te houden. CWZ zal passende maatregelen nemen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.
 • CWZ spant zich in om de beschikbare informatie op het patiëntportaal zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • CWZ is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van het patiëntenportaal, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op het portaal.

Vragen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over MijnCWZ, kunt u een e-mail sturen naar de klantenservice van CWZ.