Parkeervoorwaarden

Parkeervoorwaarden

Algemene regels

 • CWZ is een zorginstelling met een open karakter, waarbij patiënten en hun bezoekers een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het CWZ hoofdgebouw kunnen vinden. Het parkeerterrein aan de voorzijde van CWZ en het parkeerdek zijn daarom overdag beperkt toegankelijk voor CWZ-medewerkers. Bedrijfsmatige bezoekers aan CWZ en de kantoorgebouwen Jonkerbosch en CWZ polikliniek Jonkerbosch kunnen ook gebruik maken van het voorterrein en het dek.
 • Er zijn aparte parkeerplaatsen gereserveerd voor gehandicapten, taxi’s en andere specifieke doelgroepen. Op deze plaatsen mag niet vrij geparkeerd worden; gebruik van deze plaatsen wordt gecontroleerd. Daarnaast is het niet toegestaan om vrij te parkeren op toegangswegen of doorgaand verkeer anderszins te hinderen.
 • Het voorterrein en het parkeerdek worden geëxploiteerd door de gemeente Nijmegen. Gebruik van voorterrein en dek kan alleen met een inrijkaart. Deze wordt achteraf afgerekend. Gemeente Nijmegen bepaalt de tarieven.
 • Het parkeren en het gebruik van parkeervoorzieningen is voor eigen risico van de gebruiker. Het mag uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken, met inachtneming van aanwijzingen en/of markeringen.
 • Motoren kunnen gestald worden op een aparte strook onder het parkeerdek. Deze stroken zijn direct bereikbaar. Er is geen parkeervergunning nodig.
 • Het plaatsen van fietsen is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde fietsenstallingen en fietsenrekken aan de voorzijde van het CWZ hoofdgebouw.

Handhaving parkeervoorwaarden

De afdeling toegang & beveiliging van CWZ vertegenwoordigt het bevoegd gezag. Instructies van de medewerkers van deze afdeling dienen stipt te worden opgevolgd. Niet opvolgen kan leiden tot maatregelen zoals opgenomen in de algemene voorwaarden en/of tot het ontzeggen van de toegang. De Wegenverkeerswet is van toepassing.

Aansprakelijkheid

CWZ is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren is op ieder terrein voor eigen risico. Ook het gebruik van fietsenstallingen is voor eigen risico. CWZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke (gevolg)schade dan ook ontstaan tijdens verblijf op een parkeerterrein en/of het passeren te voet of met (gemotoriseerd) rijwiel. Letselschade uitdrukkelijk daaronder begrepen.

Wegslepen

In uitzonderlijke gevallen kan uw auto worden weggesleept. Het parkeerterrein bij CWZ polikliniek Jonkerbosch is particulier terrein. Het risico dat u weggesleept wordt is hier groter. Dit terrein is daarom voorzien van extra borden die u attenderen op de geldende algemene voorwaarden. Voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien in enige regeling, is de Wegenverkeerswet met aanverwante regelingen van toepassing. Met handhaving van het feit dat het hier particulier terrein betreft. Toegang tot dit terrein is verboden voor onbevoegden. Art. 461 Wetboek van Strafrecht Afdeling Toegang & Beveiliging is gerechtigd een (motor)voertuig te laten wegslepen, als:

 • de toegankelijkheid van één van de gebouwen wordt belemmerd
 • de doorgang voor hulpverlenende diensten wordt belemmerd
 • een (motor) voertuig ongerechtigd op een invaliden- of een andere specifieke parkeerplaats staat geparkeerd
 • een (motor) voertuig dusdanig staat geparkeerd dat onderhoud of (tijdelijke) inrichting van het terrein belemmerd wordt, met dien verstande dat voor aanvang van onderhoud of (tijdelijke) inrichting hierover tenminste 1 week voorafgaand is gecommuniceerd
 • een (motor)voertuig niet voorzien is van de vereiste vergunning, indien dit als zodanig in het parkeerbeleid is aangegeven.