Meer transmurale projecten

Huisarts

Aanvraag röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend door huisarts

Waarom? Aanvraag door huisarts van röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend mogelijk maken zonder verwijzing naar SEH.

Hoe? Afstemming en afspraken

Wie? CWZ radiologie, CWZ heelkunde, CWZ transmurale zorg, CIHN (coöperatie integrale huisartsenzorg Nijmegen)

Status? Voorbereiding

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Gezamenlijke spreekuren huisarts - specialist

Waarom? Zorg vanuit tweede lijn waar mogelijk laten plaatsvinden in eerste lijn, versterking van eerste lijn.

Hoe? Specialist houdt 1x per maand samen met de huisarts spreekuur in huisartsenpraktijk gedurende half jaar. Na half jaar wissel: ander specialisme gaat half jaar met huisarts spreekuur doen.

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ kindergeneeskunde, CWZ KNO, CWZ geriatrie, CWZ interne geneeskunde, CWZ gynaecologie, huisartsenpraktijken Oosterhout, Thermion, Het Weeshuis, Danielsplein, Lindeholt, St. Jacobslaan.

Status? Start pilot eerste ronde 1 april 2016. Evaluatie afgerond 1 oktober 2016 met positief resultaat, symposium evaluatie 9 maart 2017. Tweede ronde start afhankelijk van betalingsregeling verzekeraar (heeft het in beraad).

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Informatie voor verwijzers makkelijk ontsluiten (via app)

Waarom? Praktische informatie voor verwijzers op snelle manier toegankelijk maken. 

Hoe? Informatie voor verwijzers is nu toegankelijk via het verwijzersboekje. Hiervan komt nu een app beschikbaar.

Wie? CWZ transmurale zorg, CWZ ICT, huisartsen

Status? Geïmplementeerd (2017 vervangen door app met aanvulling functionaliteiten en tevens informatie beschikbaar via de webversie)

Prostaatkankerzorg

Waarom? Vergroten van de rol van de huisarts bij prostaatkankerzorg.

Hoe? Beter voorlichting voorafgaand aan PSA bepaling, verbetering van verwijsafspraken en afspraken nazorg van patiënten.

Wie? CWZ urologie, urologie Radboudumc, urologie Maasziekenhuis Pantein, Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

Status? 1 januari 2016 pilot gestart met keuzehulp PSA bepalen en follow-up door de huisarts na radicale prostatectomie met de drie ziekenhuizen (Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein en CWZ) en 4 deelnemende HAGRO's (Dukenburg, Beuningen, Malden, en Gennep). CZ ondersteunt het initiatief financieel voor de duur van de pilot (12 maanden). Daarna volgt bij succes implementatie voor alle huisartsen in de regio.

Contact r.somford@verwijder-dit.cwz.nl

Teleconsultatie

Waarom? Zorg vanuit tweede lijn waar mogelijk laten plaatsvinden in eerste lijn.

Hoe? Consultatie van specialist door huisarts via teleconsult voor vragen over knieklachten, schildklierfunctiestoornissen, lumboradiculair syndroom (hernia).

Wie? CWZ orthopedie, CWZ interne geneeskunde, CWZ neurologie, Landelijke Huisartsen Vereniging, IQ Healthcare, Zorgdomein, Eerstelijns Geneeskunde Radboud universiteit , CZ groep, VGZ zorgverzekeraar.

Status? Pilot start 1 november 2015. Eindevaluatie 1 november 2016 afgerond met positief resultaat: bij 52% werd verwijzing voorkomen. Wetenschappelijke publicatie in voorbereiding. Plan: uitbreiding met meer zorgvragen afhankelijk van afspraken betalingsregeling zorgverzekeraar (heeft dit in beraad).

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Xgeva toediening thuis

Waarom? Patiënten thuis medicatie onderhuids toedienen.

Hoe? Patiënten krijgen thuis van een verpleegkundige medicatie onderhuids toegediend.

Wie? CWZ apotheek, CWZ unit transmurale zorg, CWZ unit bloedafname, Trombose- en Dichtbij zorg.

Status? Geïmplementeerd, 50 patiënten tot nu toe.

Contact m.traksel@verwijder-dit.cwz.nl 

Antibiotica via het infuus ook thuis mogelijk (IPAT)

Waarom? Ligduur verkorten voor patiënten die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen.

Hoe? Patiënt krijgt thuis of in het verpleeghuis antibiotica via een infuus.

Wie? CWZ infectiologen, CWZ transferpunt, CWZ apotheek, ZZG zorggroep, Buurtzorg, STMR, Interzorg, Allerzorg en Pantein en verpleeghuizen ZZG Herstelcentrum, Kalorama, Zorggroep Maas en Waal, Zinzia.

Status? Geïmplementeerd

Ontwikkeling Tussentijds consult via telemonitoring in voorbereiding.

Contact t.sprong@verwijder-dit.cwz.nl  

Bloedtransfusies thuis

Waarom? Patiënt zoveel mogelijk thuis behandelen.

Hoe? Door het geven van bloedtransfusies in de thuissituatie.

Wie? CWZ oncologie, CWZ apotheek, CWZ transferpunt, CWZ klinisch chemisch lab, INR Trombosedienst, ZZG zorggroep.

Status? Geïmplementeerd.

Contact i.berendsen@verwijder-dit.cwz.nl, b.lukkezen@verwijder-dit.cwz.nl

Intensief zorgpad COPD

Waarom? Terugdringen van heropnames van mensen met COPD.

Hoe? Door een intensief zorgpad zowel tijdens de opname als in de thuissituatie.

Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ maatschappelijk werk, CWZ transferpunt, ZZG zorggroep, OCE Nijmegen.

Status? Geïmplementeerd. Uitbreiding naar andere zorgaanbieders in voorbereiding.

Contact k.dehaas@verwijder-dit.cwz.nl

Telemonitoring wondzorg

Waarom? Terugdringen van patiëntbezoeken aan het ziekenhuis bij het uitvoeren van controles.

Hoe? Teleconsult via iPad. Wie? CWZ heelkunde / wondconsulenten, CWZ transferpunt, ZZG zorggroep.

Status? Geïmplementeerd. Uitbreiding naar Verian, Pantein, STMR gerealiseerd, met andere zorgaanbieders staan afspraken ingepland.

Contact a.blom@verwijder-dit.cwz.nl, r.manupassa@verwijder-dit.cwz.nl

Leertuin Dukenburg

Waarom? Goede uitplaatsing van kwetsbare ouderen na opname in het ziekenhuis. Voorkoming (her)opname mede vanwege sociale indicatie. In beeld krijgen van kwetsbare ouderen met ondervoeding.

Hoe? Introductie transmuraal voedingspaspoort.

Wie? Hogeschool Arnhem Nijmegen, CWZ transferpunt, CWZ diëtetiek, CWZ medisch maatschappelijk werk, ZZG zorggroep, Sociaal Wijkteam Dukenburg.

Status? Ontwerpfase.

Contact m.royen@verwijder-dit.cwz.nl  

Verpleeghuis

Beter herstel na nieuwe heup of knie

Waarom? Sneller en beter herstel door tijdelijke opname in verpleeghuis na heup- of knieprothese, indien noodzakelijk.

Hoe? Aanmelding bij verpleeghuis naar keuze voorafgaand aan de operatie. Verpleeghuismedewerkers zijn geschoold door verpleegkundigen orthopedie.

Wie? CWZ orthopedie, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel, Kalorama, Zinzia, Zorggroep Maas & Waal, Zorgresidentie Grave, Pantein.

Status? Geïmplementeerd, alle electieve patiënten doorlopen dit zorgpad en krijgen deze mogelijkheid.

Contact k.kremers@verwijder-dit.cwz.nl

Hartfalenzorg in verpleeghuis

Waarom? Voorkomen van onnodige heropnames bij hartfalen.

Hoe? Mensen met hartfalen krijgen adequate zorg in het verpleeghuis waar zij verblijven. Verpleeghuismedewerkers zijn geschoold. Verpleegkundig specialist CWZ neemt deel aan MDO.

Wie? CWZ cardiologie, CWZ transferpunt, ZZG herstelcentrum.

Status? Geïmplementeerd, medewerkers ZZG herstelcentrum zijn geschoold door CWZ leerhuis, inclusief het verzorgen van PICC lijnen.

Contact g.vantil@verwijder-dit.cwz.nl

Ketenzorg Spoedeisende Hulp

Waarom? Voorkomen van ziekenhuisopname wanneer er primair behoefte is aan verzorging (care) en niet aan medische behandeling (cure).

Hoe? Door afstemming en afspraken is overplaatsing naar verpleeghuis de eerstvolgende werkdag al mogelijk. Hier volgt therapie met als doel terugkeer naar thuissituatie.

Wie? CWZ spoedeisende hulp, CWZ interne geneeskunde, CWZ heelkunde, CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, huisartsen, alle verpleeghuizen in de regio.

Status? Geïmplementeerd, jaarlijks 50 tot 60 patiënten.

Contact m.royen@verwijder-dit.cwz.nl, i.zeevalkink@verwijder-dit.cwz.nl

Monitoring ernstig hartfalen

Waarom? Voorkomen van opname bij ernstig hartfalen door beter monitoring in thuissituatie.

Hoe? Gebruik maken van nieuwe registratietechniek in thuissituatie.

Wie? CWZ Cardiologie, ReShape Radboudumc, Cardiologie Radboudumc.

Status? In voorbereiding.

Contact g.vantil@verwijder-dit.cwz.nl

Nazorg bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Waarom? Voorkomen van onnodige heropnames door betere afstemming van nazorg en begeleiding bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel.

Hoe? Verbeteren van de zorg en begeleiding na ontslag uit CWZ of uit verpleeghuis.

Wie? CWZ transferpunt, CWZ neurologie, ZZG Zorggroep, Plurijn, Zozijn, Hersenz, Zorgbelang Gelderland, Radboudumc.

Status? Voorbereidingsfase. Start: najaar 2017

Contact i.v.d.assem@verwijder-dit.cwz.nl

Telemonitoring wondzorg in verpleeghuis

Waarom? Patiënt opgenomen in verpleeghuis hoeft voor beoordeling van de wond niet meer naar het ziekenhuis.

Hoe? De wondconsulent van CWZ beoordeelt de wond op afstand via een iPad-beeldverbinding met de medewerker van het verpleeghuis.

Wie? CWZ heelkunde / wondconsulenten, CWZ ICT, CWZ transferpunt, ZZG herstelcentrum.

Status? Geïmplementeerd bij ZZG herstelcentrum. Uitgebreid met Zinzia.

Contact a.blom@verwijder-dit.cwz.nl, r.manupassa@verwijder-dit.cwz.nl

Aranesp toediening in de thuissituatie

Waarom? Patiënten ondersteunen bij toediening van onderhuidse medicatie thuis.

Hoe? Patiënten krijgen van een medewerker Trombosedienst prikinstructies en uitleg over het gebruik van Aranesp.

Wie? CWZ apotheek, CWZ unit transmurale zorg, CWZ unit bloedafname, Trombose- en Dichtbij zorg.

Status? Geïmplementeerd, 30 patiënten tot nu toe.

Contact m.traksel@verwijder-dit.cwz.nl

Geïntegreerde levenseindezorg

Waarom? Verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van patiënten.

Hoe? In deelprojecten faciliteren van betere afstemming van zorg in het palliatieve traject.

Wie? CWZ palliatief team, CWZ ICT, CWZ vereniging medische staf, CWZ unit transmurale zorg. Landelijke huisartsen vereniging, Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ZZG zorggroep.

Status? Deelprojecten:
a Publicatie en onderzoek
b. Oprichten regionaal loket voor palliatieve zorg
c. Overdracht informatie behandelbeperking in keten
d. Scholing palliatieve zorg : SEH casuïstiek bespreking op 16 november 2016 en tweedaagse nascholing huisartsen op 13 en 14 oktober 2016
e. Ondersteuning verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg van palliatief team tweede lijn zijn in verschillende fasen van implementatie.

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

 

Patiëntoverleg Zorgdomein

Waarom? Verbeteren communicatie tussen huisartsen en CWZ specialisten in gezamenlijke zorgtrajecten.

Hoe? Ontwikkelen van een Zorgdomeinapplicatie die een beveiligde berichtgeving tussen zorgverleners onderling mogelijk maakt.

Wie? Deelnemers huisartsen (104) specialisten CWZ (63: psychiatrie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, urologie, longgeneeskunde, KNO, geriatrie, heelkunde) gespecialiseerd verpleegkundigen (7: hartfalen, oncologie), specialisten ouderengeneeskunde (3), apothekers (2). Radboudumc en Sint Maartenskliniek overwegen deelname.

Status? Pilot gestart in mei 2016 wordt vanwege succes verlengd tot september 2017.

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl

Transmurale incident melding

Waarom? Verbeteren van transmurale processen en voorkomen van herhaling van incidenten

Hoe? Beschrijven van processen en inrichten van platform

Wie? Huisarts, medisch specialist, coordinator huisartsenzorg, CWZ KVV

Status? Geïmplementeerd

Contactpersoon? Lucienne Franssen, l.franssen@verwijder-dit.cwz.nl

 

Transmurale zorg bij oncologie

Waarom? Verbeteren van de samenwerking bij oncologische zorg.

Hoe? Regionale werkgroep initieert projecten om rol van eerste lijn bij de behandeling van oncologische patiënten te versterken.

Wie? CWZ interne geneeskunde, CWZ pulmonologie, Huisartsenkring Nijmegen e.o., Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein.

Status? Prostaatcarcinoom project loopt, project dermatologische maligniteiten gestart, project verbetering communicatie specialist-huisarts bij oncologisch traject gestart, project coloncarcinoom in voorbereiding.

Contact g.adriaansens@verwijder-dit.upcmail.nl

XDS viewer

Omdat het nieuwe epd (Chipsoft HiX) uitslagen inzichtelijk maakt in het zorgverleners portaal is besloten om XDS viewer niet meer te gaan gebruiken voor dit doel.

Waarom? Huisartsen krijgen inzage in de resultaten van diagnostiek aangevraagd in tweede lijn, om dubbeldiagnostiek te voorkomen.

Hoe? Chipsoft HiX software (epd) toepassen.

Wie? CWZ unit transmurale zorg, CWZ ICT, CWZ laboratoria, huisartsen.

Status? Oplevering 8 december 2017, uitrol 2018.

Contact g.verbeet@verwijder-dit.cwz.nl 

Thuiszorg

Begeleiding bij hartfalen

Waarom? Bieden van volledig geïntegreerde zorg waarin de patiënt met hartfalen centraal staat met als doel voorkomen van heropnames.

Hoe? Begeleiding in de thuissituatie door geschoolde thuiszorgverpleegkundigen, met consultmogelijkheden van het hartfalenteam CWZ.

Wie? CWZ cardiologie, CWZ transferpunt, CWZ academie, huisartsen, ZZG zorggroep, Buurtzorg, STMG, Interzorg, Pantein en Allerzorg.

Status? Geïmplementeerd

Contact g.vantil@verwijder-dit.cwz.nl

Continue pijnmedicatie bij ontslag van palliatieve patiënt

Waarom? Onderhuidse pijnmedicatie aan palliatieve patiënt hoeft niet meer onderbroken te worden bij ontslag.

Hoe? Thuiszorg sluit kort voor ontslag in CWZ pijnpomp aan die geschikt is voor zorg in eerste lijn.

Wie? CWZ palliatief team, CWZ apotheek, CWZ transferpunt, CWZ apothekers thuiszorg coördinatiecentrum, specialistisch team ZZG zorggroep, Pantein, STMR.

Status? Geïmplementeerd, uitgebreid met Buurtzorg en Allerzorg. In 2016 bij 9 patiënten toegepast.

Contact a.blom@verwijder-dit.cwz.nl, d.lijst@verwijder-dit.cwz.nl

Ipat kinderen: antibiotica via het infuus ook thuis mogelijk

Waarom? Ligduur verkorten voor kinderen die behandeling met intraveneuze antibiotica krijgen.

Hoe? Patiënt krijgt thuis antibiotica via een infuus.

Wie? CWZ kinderartsen, CWZ transferpunt, CWZ apotheek, Kinderthuiszorg, Allerzorg.

Status? Ontwerpfase.

Contact r.vanpiggelen@verwijder-dit.cwz.nl, t.geutjes@verwijder-dit.cwz.nl

Mondelinge overdracht kwetsbare patiënten naar thuiszorg

Waarom? Voorkomen van heropnames bij kwetsbare patiënten door organisatie van betere ketenzorg.

Hoe? Kwetsbare patiënten krijgen een warme overdracht naar thuiszorg en worden extra begeleid in hun thuissituatie.

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, CWZ verpleegafdelingen, ZZG zorggroep.

Status? Start pilot 1 juni 2017.

Contact e.coenen@verwijder-dit.cwz.nl, a.blom@verwijder-dit.cwz.nl

Peritoneale dialyse met ondersteuning van thuiszorgverpleegkundige

Waarom? Maakt nachtelijke peritoneale dialyse mogelijk voor patiënten die dit niet zelfstandig kunnen.

Hoe? De thuiszorgaanbieder sluit patiënt aan- en weer af van het apparaat dat nachtelijke peritoneale dialyse ondersteunt.

Wie? CWZ dialyse, CWZ transferpunt, Radboudumc, ZZG zorggroep, Santé Partners, Brabantzorg, Pantein.

Status? Geïmplementeerd

Contactpersoon? Margo Wijhoven, margo.wijnhoven@verwijder-dit.cwz.nl en Chantal van Gils, c.vangils@verwijder-dit.cwz.nl.

Delier bedden in verpleeghuis

Waarom? Mensen met delier op de juiste plek verplegen, passend bij de fase van hun ziek zijn.

Hoe? Mensen met delier die medisch uitbehandeld zijn, worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. In principe zonder BOPZ. Het delier is geen exclusiecriterium meer. 

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, Kalorama, Radboudumc, CZ groep.

Status? Ontwerpfase, zorgpad wordt ontwikkeld.

Contact e.coenen@verwijder-dit.cwz.nl

Goede uitplaatsing bij alcohol- of drugsproblemen

Waarom? Goede uitplaatsing van patiënten met alcohol- of drugsprobleem.

Hoe? Onderzoek naar een goed zorgpad en uitplaatsing intramuraal van patiënten met alcohol- of drugsprobleem.

Wie? CWZ transferpunt, Zorggroep Maas en Waal.

Status? Onderzoeksfase.

Contact d.peters@verwijder-dit.cwz.nl, g.arians@verwijder-dit.cwz.nl

Hemodialyse voor verpleeghuisgebonden patiënten

Waarom? Dialyse in eigen omgeving mogelijk maken.

Hoe? Dialyse in het verpleeghuis waar de patiënt verblijft met ondersteuning van thuisdialyse organisatie Dianet.

Wie? CWZ nefrologie, CWZ transferpunt, Kalorama, Zorggroep Maas & Waal Beneden Leeuwen, Dianet, Radboudumc.

Status? Ontwerp afgerond, start 2017.

Contact m.t.dam@verwijder-dit.cwz.nl, m.royen@verwijder-dit.cwz.nl, c.vangils@verwijder-dit.cwz.nl

Ketenzorg CVA

Waarom? Verbeteren van ketenzorg bij CVA en verkorten van de ligduur in het ziekenhuis.

Hoe? Door afstemming het zorgtraject met partners verbeteren.

Wie? CWZ neurologie, CWZ transferpunt, ZZG herstelcentrum, Zinzia, Zorggroep Maas en Waal, Kalorama, Pantein, Radboudumc.

Status? Geïmplementeerd, ligduur van CVA-patiënten is fors afgenomen.

Contactpersoon? Chantal van Gils, c.vangils@verwijder-dit.cwz.nl.

 

Mondelinge overdracht kwetsbare patiënten naar verpleeghuis

Waarom? Verbeteren zorg voor kwetsbare patiënten.

Hoe? Zorgtraject voor kwetsbare patiënten in CWZ aanpassen met betere overdracht naar verpleeghuizen.

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, CWZ verpleegafdelingen, ZZG herstelcentrum, Kalorama.

Status? Start pilot 1 juni 2017.

Contact e.coenen@verwijder-dit.cwz.nl, g.arians@verwijder-dit.cwz.nl

Observatiebedden in verpleeghuis

Waarom? De juiste indicatiestelling mogelijk maken door observatie in het verpleeghuis. Dat kan na een zware aandoening waarbij de echte revalidatie nog niet gestart kan worden en bij geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de thuissituatie. Of omdat er twijfel is over de juiste vervolgzorg.

Hoe? Opname in verpleeghuis zonder definitieve indicatie.

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, ZZG Herstelcentrum, Kalorama, CZ groep.

Status?  Geïmplementeerd. Sedert 2019 via innovatiefinanciering.

Contactpersoon? Monique Royen, m.royen@verwijder-dit.cwz.nl.

Zorg na heupfractuur (Collum care)

Waarom? Verbeteren van zorg en versnellen van herstel na een gebroken heup

Hoe? Na een heupfractuur kunnen patiënten een revalidatietraject op maat volgen in een aantal verpleeghuizen. 

Wie? CWZ orthopedie, CWZ heelkunde, CWZ transferpunt, ZZG herstelcentrum, Kalorama, Zinzia, Zorggroep Maas & Waal, Zorgresidentie Grave, Pantein

Status? Geïmplementeerd, alle patiënten met een heupfractuur doorlopen dit zorgpad en krijgen deze mogelijkheid indien nodig.

Contact k.kremers@verwijder-dit.cwz.nl