Meer transmurale projecten

Aranesp toediening in de thuissituatie

Waarom? Patiënten prettige zorg bieden in hun thuissituatie

Hoe? Patiënten krijgen van een medewerker Trombosedienst prikinstructies en uitleg over het gebruik van Aranesp. 

Wie? CWZ apotheek, transmurale zorg, INR Trombosedienst

Status? Geïmplementeerd, 30 patiënten tot nu toe.

Beter herstel na nieuwe heup of knie

Waarom? Sneller en beter herstel door tijdelijke opname in verpleeghuis na heup- of knieprothese, indien noodzakelijk.

Hoe? Aanmelding bij verpleeghuis naar keuze voorafgaand aan de operatie. Verpleeghuismedewerkers zijn geschoold door verpleegkundigen orthopedie.

Wie? CWZ orthopedie, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel, Kalorama, Zinzia, ZMW, Zorgresidentie Grave, Pantein.

Status? Geïmplementeerd, alle electieve patiënten doorlopen dit zorgpad.

Geïntegreerde levenseindezorg

Waarom? Verbeteren van de kwaliteit van leven bij het levenseinde van patiënten.

Hoe? In deelprojecten faciliteren van betere afstemming van zorg in het palliatieve traject.

Wie? CWZ Palliatief team, CWZ ICT, CWZ Vereniging medische staf. LHV (Landelijke huisartsen vereniging, CIHN (Coöperatie integrale huisartsenzorg nijmegen), HAN (Hogeschool Arnhem - Nijmegen), ZZG zorggroep.

Status? Deelprojecten zijn in verschillende fasen van implementatie

Aanvraag röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend door huisarts

Waarom? Aanvraag door huisarts van röntgendiagnostiek in avond, nacht en weekend mogelijk maken zonder verwijzing naar SEH.

Hoe? Afstemming en afspraken

Wie? CWZ radiologie, CWZ heelkunde, CWZ transmurale zorgunit, CIHN (coöperatie integrale huisartsenzorg Nijmegen)

Status? Voorbereiding

Informatie voor verwijzers makkelijk ontsluiten (via app)

Waarom? Praktische informatie voor verwijzers op snelle manier toegankelijk maken. 

Hoe? Informatie voor verwijzers is nu toegankelijk via het Verwijzersboekje. Hiervan komt nu een app beschikbaar.

Wie? CWZ unit transmurale zorg, CWZ ICT, huisartsen

Status? Geïmplementeerd

Ketenzorg CVA

Waarom? Verbeteren van ketenzorg bij cva en verkorten van de ligduur in het ziekenhuis

Hoe? Door afstemming het zorgtraject met partners verbeteren.

Wie? CWZ neurologie, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel, Zinzia, ZMW, Kalorama, Pantein, Radboudumc

Status? geïmplementeerd, ligduur van cva-patiënten is fors afgenomen

Transmurale incident melding

Waarom? Kwaliteit van transmurale ketens verbeteren.

Hoe? Huisartsen de mogelijkheid bieden om incidenten binnen de transmurale ketens mogelijk te maken. 

Wie? CWZ unit kwaliteit, veiligheid en verantwoording (KVV), ICT, CIHN

Status? voorbereidende fase (start in januari 2017)

Zorg na heupfractuur (Collum care)

Waarom? Verbeteren van zorg en versnellen van herstel na een gebroken heup

Hoe? Na een heupfractuur kunnen patiënten een revalidatietraject op maat volgen in een aantal verpleeghuizen. 

Wie? CWZ orthopedie, CWZ heelkunde, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel, Kalorama, Zinzia, ZMW, Zorgresidentie Grave, Pantein

Status? Geïmplementeerd, alle patiënten met een heupfractuur doorlopen dit zorgpad

Hartfalenzorg in verpleeghuis

Waarom? Voorkomen van onnodige heropnames bij hartfalen

Hoe? Mensen met hartfalen krijgen adequate zorg in het verpleeghuis waar zij verblijven. 

Wie? CWZ cardiologie, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel

Status? Pilot, medewerkers ZZG herstelhotel zijn geschoold door CWZ leerhuis

Delier bedden in verpleeghuis

Waarom? Mensen met delier op de juiste plek verplegen, passend bij de fase van hun ziek zijn.

Hoe? Mensen met delier die medisch uitbehandeld zijn, worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. In principe zonder BOPZ. Het delier is geen exclusief criterium meer. 

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, Kalorama, Radboudumc, CW groep.

Status? Ontwerpfase, zorgpad wordt ontwikkeld

Continue pijmedicatie bij ontslag van palliatieve patiënt

Waarom? Onderhuidse pijnmedicatie aan palliatieve patiënt hoeft niet meer onderbroken te worden bij ontslag

Hoe? Pijnpomp geschikt voor zorg in eerste lijn wordt kort voor ontslag in ziekenhuis al aangelegd door thuiszorg.

Wie? CWZ palliatief team, CWZ apotheek, CWZ transferpunt, ATC (apothekers thuiszorg coördinatie centrum), specialistisch team ZZG zorggroep, Pantein, STMR

Status? Geïmplementeerd, inmiddels bij 9 patiënten toegepast

Patiëntoverleg Zorgdomein

Waarom? Verbeteren communicatie tussen huisartsen en CWZ specialisten in zorgtrajecten waar ze gezamenlijk een actieve rol spelen.

Hoe? Ontwikkelen van een Zorgdomeinapplicatie die een beveiligde berichtgeving (what's app) tussen zorgverleners onderling mogelijk maakt. 

Wie? CWZ psychiatrie, interne geneeskunde, oncologie, cardiologie, kindergeneeskunde, gynaecologie, Zorgdomein, LHV

Status? pilot gestart in mei 2016

Zorgbrug extramuraal

Waarom? Voorkomen van heropnames van patiënten door een betere ketenzorg te organiseren.

Hoe? Kwetsbare oudere patiënten krijgen een warme overdracht naar de thuiszorg en worden extra begeleid in hun thuissituatie.

Wie? CWZ geriatrie, verpleegafdelingeb, Transferpunt

Status? in ontwikkeling

Ketenzorg Spoedeisende Hulp

Waarom? Voorkomen van ziekenhuisopname wanneer de zorgvraag verzorging (care) is en geen medisch probleem dat intensieve zorg behoeft (cure). 

Hoe? Door afstemming en afspraken is de eerstvolgende werkdag overplaatsing naar verpleeghuis mogelijk. Hier volgt therapie met als doel terugkeer naar thuissituatie.

Wie? CWZ Spoedeisende hulp, CWZ interne geneeskunde, CWZ heelkunde, CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, huisartsen, alle verpleeghuizen in de regio.

Status? Geïmplementeerd, jaarlijks 50 tot 60 patiënten.

Transmurale zorg bij oncologie

Waarom? Verbeteren van de samenwerking bij oncologische zorg

Hoe? Door opzetten van een regionale werkgroep met huisartsen en ziekenhuizen. Focus ligt op communicatie tussen huisarts en specialist, vooral bij start oncologisch traject

Wie? CWZ interne geneeskunde, CWZ pulmonologie, Huisartsenkring Nijmegen e.o., Radboudumc, Maasziekenhuis Pantein

Status? Voorbereiding

XDS viewer

Waarom? Voorkomen van dubbeldiagnostiek 

Hoe? Huisartsen toegang geven tot lab- en röntgendiagnostiek van eigen patiënten, aangevraagd door CWZ

Wie? CWZ unit transmurale zorg, CWZ ICT, CWZ laboratoria, huisartsen

Nazorg bij CVA

Waarom? Voorkomen van onnodige heropnames door betere afstemming in de nazorg bij CVA.

Hoe? Verbeteren van de zorg en controle na ontslag uit CWZ of uit verpleeghuis 

Wie? CWZ transferpunt, CWZ neurologie, ZZG herstelhotel

Status? Ontwerpfase

Zorgbrug intramuraal

Waarom? Verbeteren zorg voor kwetsbare ouderen.

Hoe? Zorgtraject voor kwetsbare ouderen in CWZ aanpassen met betere overdracht naar intramurale zorg.

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, CWZ verpleegafdelingen, ZZG herstelhotel, Kalorama

Status? Ontwerpfase

Sociale kaart kindergeneeskunde

Waarom? Voorkomen van tweedelijns medische zorg voor jonge patiënten

Hoe? Na het eerste consult van de patiënt (en ouders) beoordeelt specialist of de patiënt wordt terugverwezen naar de eerste lijn. Deze instanties op het gebied van sociale en psychische ondersteuning bieden vervolgens de benodigde hulp en zorg. Hierbij werken de CWZ kinderartsen en JGZ nauw en snel samen.

Wie? CWZ kindergeneeskunde, JGZ 

Status? geïmplementeerd

Hemodialyse in eigen omgeving

Waarom? Dialyse in eigen omgeving mogelijk maken.

Hoe? Dialyse in het verpleeghuis waar de patiënt verblijft.

Wie? CWZ nefrologie, CWZ transferpunt, Kalorama, Dianet

Status? Ontwerpfase

Observatiebedden in verpleeghuis

Waarom? De juiste indicatiestelling mogelijk maken door observatie in het verpleeghuis.

Hoe? Opname in verpleeghuis zonder definitieve indicatie met als doel observatie. Om zo tot de juiste indicatie te komen, na een zware aandoening waarbij de echte revalidatie nog niet gestart kan worden en bij geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de thuissituatie. 

Wie? CWZ geriatrie, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel, Kalorama, Zinzia, CZ groep

Status? Ontwerpfase, zorgpad wordt ontwikkeld

Telemonitoring wondzorg in verpleeghuis

Waarom? Patiënt opgenomen in verpleeghuis hoeft voor beoordeling van de wond niet meer naar het ziekenhuis.

Hoe? De wondconsulent van CWZ beoordeelt de wond op afstand via een iPad-beeldverbinding met de medewerker van het verpleeghuis.

Wie? CWZ heelkunde / wondconsulenten, CWZ informatiemanagement, CWZ transferpunt, ZZG herstelhotel

Status? Pilot, zorgpad is uitgewerkt. 

Goede uitplaatsing bij alcohol- of drugsproblemen

Waarom? Goede uitplaatsing van patiënten met alcohol- of drugsprobleem

Hoe? Onderzoek naar een goed zorgpad en uitplaatsing van patiënten met alcohol- of drugsprobleem. 

Wie? CWZ transferpunt, Zorggroep Maas en Waal, STMR

Status? Ontwerpfase