Rechten en plichten

WGBO

In CWZ vertrouwt u zich toe aan de zorg van een arts of andere zorgverlener. De Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de zorgverlener. Beiden hebben een aantal rechten en plichten. Zo heeft u het recht op informatie. De zorgverlener is verplicht u uitleg te geven over uw ziekte. En over de mogelijkheden van onderzoek en behandeling met de bijbehorende voordelen en nadelen. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een bepaalde behandeling te kunnen geven. Uiteindelijk beslist u en niet uw zorgverlener. U heeft de plicht om uw zorgverlener volledig en juist te informeren. U bent ook verplicht zo goed mogelijk met uw zorgverlener samen te werken.

Patiëntdossier

CWZ legt medische gegevens steeds meer digitaal vast. Soms werken we nog met papieren dossiers. De zorgverleners in CWZ houden zich aan regels over het omgaan met medische gegevens. CWZ voldoet aan de richtlijn van het KNMG.

Beveiligde toegang

Alleen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord hebben zorgverleners toegang tot de digitale bestanden.

Inzage door zorgverleners ander specialisme

Inzage in medische gegevens van andere specialismen is in beginsel niet toegestaan, tenzij er een deugdelijke reden voor is. Dat kan zijn een consultaanvraag, waarneming of overdracht. Soms is het zinvol dat uw zorgverlener kennis neemt van gegevens die al eerder in CWZ over u zijn vastgelegd. Dat kan dubbel onderzoek voorkomen en de zorg verbeteren. CWZ-zorgverleners wisselen dan onderling gegevens uit. Dit geldt ook voor gegevens van onderzoek dat huisartsen hebben laten doen in CWZ.

Externen geen toegang

Recht op inzage

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Tijdens opname kunt u uw behandelend specialist hiernaar vragen. Na ontslag kunt u schriftelijk vragen om inzage. U richt dit verzoek aan uw behandelend specialist.

Verklaring ten aanzien van persoonsgegevens

Wilt u iets corrigeren of aanvullen in het dossier? Op verzoek van de patiënt kan de behandelaar een verklaring van de patiënt opnemen.

Recht op niet-weten

Als u bepaalde inlichtingen niet wilt ontvangen, dan kunt u dit aan uw behandelaar laten weten. De zorgverlener kan uw wens alleen negeren wanneer het achterwege laten van deze inlichtingen dermate grote risico’s voor u of voor anderen met zich meebrengt.

Inzage door zorgverleners eigen specialisme

Elke zorgverlener die een behandelrelatie heeft met de patiënt, heeft inzage in de medische gegevens van het eigen specialisme. Ook andere zorgverleners van dat specialisme die betrokken zijn bij de behandeling hebben inzage in die gegevens als dat nodig is. Zorgverleners mogen in beginsel alleen registreren en gegevens veranderen in het dossier van hun eigen specialisme.

Bewaartermijn

Op dit moment geldt voor medische dossiers een bewaartermijn van 15 jaar na het afsluiten van de behandeling.

Kopie of afdruk opvragen

Een kopie of afdruk van het medisch dossier kan alleen de patiënt zelf schriftelijk opvragen bij juridische zaken. Bij dit verzoek moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs voegen. Aan het opvragen kunnen kosten verbonden zijn. Dit verschilt per specialisme. Meer informatie vindt u bij Veelgestelde vragen

Vernietiging van gegevens

Wilt u vastgelegde gegevens laten vernietigen? Dan moet u een schriftelijk goed gemotiveerd verzoek indienen bij uw hoofdbehandelaar. Uit het verzoek moet expliciet blijken op welk dossier of op welke delen van het dossier uw verzoek betrekking heeft. U dient bij het verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Bezwaar tegen uitwisseling

Heeft u bezwaren tegen het uitwisselen van gegevens? Bespreek dat dan met degene die u behandelt. U kunt dat ook schriftelijk verzoeken bij het secretariaat van de raad van bestuur. Sommige gevoelige gegevens worden alleen uitgewisseld als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Bijvoorbeeld psychiatrische en psychologische gegevens.

Privacy-beleid

Bescherming van persoonsgegevens is zeer belangrijk. CWZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Hoe CWZ dat doet staat beschreven in het privacy statement dat te vinden is op deze website. U kunt bij de klantenservice een exemplaar van dit  privacy-beleid van het CWZ inzien. In dit beleid staan uw rechten beschreven met betrekking tot de gegevens die over u zijn vastgelegd.

Geheimhoudingsplicht

Elke CWZ-medewerker die bij uw behandeling betrokken is, is verplicht tot geheimhouding. Dit geldt voor alle gegevens waarvan deze persoon beroepshalve kennis neemt.

Tweede mening (second opinion)

U hebt het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen aan een andere deskundige dan uw eigen zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer u twijfelt aan de diagnose of de voorgestelde behandeling. De andere deskundige neemt de behandeling niet over. Informeer of uw zorgverzekeraar de second opinion vergoedt.

Identificatieplicht bij elk ziekenhuisbezoek

In Nederland bestaat er een wettelijke identificatieplicht voor patiënten in ziekenhuizen.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

U bezoekt CWZ voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis is het noodzakelijk dat er persoonlijke en medische gegevens over u worden vastgelegd in uw elektronisch patiënten dossier. Deze zijn nodig om u zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken en/of behandelen. Soms neemt een arts of verpleegkundige bij u lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Het afgenomen lichaamsmateriaal wordt gebruikt om een diagnose te stellen of te beslissen welke behandeling het beste voor u is. Het deel wat overblijft noemen we ‘restmateriaal’. Over het algemeen bewaart CWZ dit restmateriaal om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar CWZ komt. Een deel van het restmateriaal (als er genoeg over is) en/of medische gegevens zijn vaak ook bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

Folder

Kinderrechten

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat. De ouders beslissen voor het kind. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De WGBO onderscheidt 3 leeftijdsgroepen. Per leeftijdsgroep geeft de wet aan:

  • wie toestemming moet geven voor een onderzoek of behandeling: de ouders of het kind 
  • wie recht heeft op informatie die nodig is om toestemming te kunnen geven 
  • wie het medisch dossier mag inzien. 

Kinderen tot 12 jaar
Kinderen van 12 tot 16 jaar
Jongeren van 16 jaar en ouder