Cliëntenraad

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u als cliënt van CWZ

Elke patiënt heeft ervaringen met kwaliteit van zorg, bejegening, toegankelijkheid, veiligheid, tijd en aandacht enzovoort. Als cliëntenraad willen wij vanuit dat perspectief de ontwikkelingen van CWZ beïnvloeden. De cliëntenraad behartigt dus de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Doel is dat de zorgverlening beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten.

Samenstelling Raad

De cliëntenraad heeft 7 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn vrijwilligers en niet in dienst van CWZ. 

Voorzitter
mw. C.W.A.M Gravemaker-Tuinder
Leden
J.H.G. Bertrams
mw. ir. F.A.M. Mels
C.J. Perlee
drs. H.J.H.M. van Teeffelen
mw. mr. E. Willems
mw. M. Wilke
drs. J.M.G. Willemsen 
Ambtelijk secretaris 
Mw. A. Zegers

Documenten en folders cliëntenraad

Waarover adviseren wij?

De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over allerlei ontwikkelingen binnen CWZ, zoals de samenwerking met huisartsen en verkorting van wachttijden. Over een aantal onderwerpen vraagt de raad van bestuur ons advies. Soms geven wij ongevraagd advies. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over: informatie en voorlichting aan patiënten prioritering van besteding sponsorgelden aanpassing van de klachtenregeling verbeteringen binnen de spoedeisende hulp terugdringen van wachttijden, bijv. bij oncologische zorg afstemming van zorg als diverse specialismen zijn betrokken samenwerking met huisartsen benoeming van leden van de raad van bestuur en raad van toezicht veranderingen in de organisatie van CWZ.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Wij horen graag uw ervaringen met CWZ. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. Wel moet uw vraag of opmerking van toepassing zijn op meerdere cliënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad zal uw reactie bevestigen en zo nodig bespreken met bijvoorbeeld de raad van bestuur. Als wij menen dat een advies op zijn plaats is, zullen wij advies uitbrengen. De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Daarvoor is er een aparte klachtenregeling. Overigens kunnen individuele klachten voor ons wel een belangrijk signaal zijn

Overleg

Per jaar vindt er acht keer een vergadering plaats. Daarnaast is er één keer een brainstormbijeenkomst. In de vergadering wordt een uur tijd gereserveerd voor overleg met de raad van bestuur. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats met de raad van toezicht en de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad nodigt regelmatig medewerkers van verschillende afdelingen uit om een toelichting of antwoord op vragen te geven. Voor het verkrijgen van informatie boort de cliëntenraad ook andere bronnen aan zoals de CQ index, het CWZ e-panel, werkbezoeken aan verpleegafdelingen, deelname aan spiegel- en themabijeenkomsten. Vanaf 2016 zal een aantal leden ook gaan deelnemen aan de veiligheidsrondes die structureel in CWZ gehouden worden.

Het e-panel heeft de klankbordgroep van de cliëntenraad vervangen. Een aantal keren per jaar worden patiënten bevraagd op actuele, voor de patiënt, belangrijke onderwerpen.
E-panelleden hebben zich aangemeld via een patiënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van de vragen aan het e-panel worden teruggekoppeld aan de managers van de betrokken afdelingen. Het is aan de cliëntenraad om te monitoren wat er met de uitkomsten en aanbevelingen wordt gedaan.

Samenwerking met Zorgbelang

Cliënten en patiënten moeten meer zeggenschap krijgen bij besluiten van zorginstellingen. Vanuit dat perspectief is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) ontstaan. Vanwege die wet installeerde elke zorginstelling een cliëntenraad. CWZ heeft over de medezeggenschap van cliënten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de toenmalige Regionale Patiënten/Consumenten Federatie Zuid-Gelderland. Deze is inmiddels opgegaan in een nieuwe provinciale organisatie Zorg belang Gelderland.

Postadres cliëntenraad CWZ  

Postbus 9015
6500 GS Nijmegen
e-mail: clientenraad@cwz.nl
secretariaat: mevr. T. Bomers