Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CWZ als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.

De huidige raad van toezicht bestaat uit: Ariën van den Berg, Herman Bolhaar (voorzitter), Wilma Scholte op Reimer, Henk van der Stelt en Piet ter Wee.

Hoofd- en nevenfuncties

Mr. H.J. (Herman) Bolhaar

Lid raad van toezicht vanaf 1-6-2017, voorzitter vanaf 3-7-2018

Hoofdfunctie 

 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Nevenfuncties

 • Voorzitter raad van toezicht (RvT) CWZ
 • Voorzitter remuneratiecommissie RvT CWZ
 • Lid maatschappelijk adviesraad faculteit rechten, RU Utrecht
 • Decaan leernetwerk.009. 2018 (NSOB)
 • Voorzitter raad van advies van Zorginstituut Nederland

Drs. H. (Henk) van der Stelt

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 3-7-2018

Functie: lid van de Raad van Commissarissen van:

 • Result Laboratorium (vice-voorzitter, voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie)
 • LTO Bedrijven (vice-voorzitter)
 • AAG
 • B&A groep

Functie: lid van de Raad van Toezicht bij de volgende organisaties in de zorgsector:

 • Ziekenhuis St Jansdal (vicevoorzitter, eveneens lid financiële auditcommissie en lid commissie kwaliteit en veiligheid)
 • Radiotherapiegroep (eveneens voorzitter financiële auditcommissie en remuneratiecommissie)
 • Bevolkingsonderzoek Nederland (eveneens voorzitter financiële auditcommissie)
 • AxionContinu (eveneens voorzitter commissie financiën, bedrijfsvoering en vastgoed)
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (eveneens voorzitter financiële auditcommissie)
 • Zorggroep Almere (voorzitter).

Prof. Dr. W.J.M. (Wilma) Scholte op Reimer 

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 1-1-2019

Hoofdfunctie

 • Lid CvB Hogeschool Utrecht
 • Bijzonder hoogleraar complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten (UvA/AMC)

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht CWZ
 • Lid commissie kwaliteit & veiligheid CWZ
 • Lid wetenschappelijk college verpleegkunde, verpleegkundigen & verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Lid remuneratiecommissie RvT CWZ

A.Th. (Ariën) Van den Berg RA

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 16-3-2020

Hoofdfunctie

 • Partner/owner Solutions for Business bv, interim management

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht CWZ
 • Lid  auditcommissie RvT CWZ
 • Voorzitter Stichting Herenzitting Knotsenburg
 • Non-executive director van diverse buy & build initiatieven in oprichting.

Dhr. P. (Piet) ter Wee

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 2022.

Contact met raad van toezicht

Contactpersoon:

Corporate governance

CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Dit betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain).De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.