Raad van bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van het ziekenhuis.

Raad van bestuur

De raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie, stuurt de direct aansluitende managementlaag van managers bedrijfsvoering en medisch managers aan en stemt zijn beleid af met het bestuur van de medische staf en de andere adviesorganen. De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De raad van bestuur hanteert een collegiaal bestuursmodel.

Ale Houtsma, voorzitter raad van bestuur

Ale Houtsma (1957) heeft ruime ervaring in ziekenhuiszorg. Hij werkt al meer dan 25 jaar in ziekenhuizen, zowel in topklinische als in academische, waaronder tweemaal in het Radboudumc. Van zomer 2017 tot december 2018 was hij interim lid van raad van bestuur in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp, waar hij zich met name heeft gericht op verbetering van de spoedzorgketen en de locatieprofilering. Daarvoor werkte hij bij het Karolinska University Hospital in Stockholm in Zweden. Hij hield zich daar onder meer bezig met de transformatie naar 'value based healthcare' (VBHC) en patiëntenparticipatie.

Jean-Pierre van Beers, interim lid raad van bestuur (per 1 juni 2022)

Jean-Pierre van Beers heeft ruime ervaring in de zorg vanuit diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies. Eerder was hij onder andere bestuurder in twee ziekenhuizen. Van Beers: 'Om nu bestuurder te mogen zijn van een topklinisch ziekenhuis in de regio waar ik zelf ook woon, vind ik heel bijzonder!'

Corporate governance

CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organisaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Dit betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain).De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Declaratieoverzicht

De Zorgbrede Governancecode beveelt aan alle onkostenvergoedingen van de raad van bestuur openbaar te maken en te verantwoorden. CWZ maakt vanaf verslagjaar 2017 de onkosten van de leden van de raad van bestuur openbaar. We publiceren de kosten die samenhangen met de functie van de leden van onze raad van bestuur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reiskosten, studiekosten, literatuur  en bijvoorbeeld uitgaven die betaald worden uit de vaste onkostenvergoeding. De publicatie is na afloop van ieder jaar gelijk of vlak na de publicatie van het jaarverslag.