Kerngegevens

CWZ in het kort

CWZ telt 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland.

Meer over CWZ:

Kerngegevens in cijfers

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:  
Gemiddeld aantal ingezette bedden** 456,3
Aantal geopende DBC-zorgproducten 305.808
Aantal eerste polikliniekbezoeken 128.170
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 217.305
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 27.056
Aantal klinische opnamen 24.500
Aantal klinische verpleegdagen 119.661
Aantal IC-behandeldagen 3.983
Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,09%
   
Waarvan productie PAAZ:  
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 14,9
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.424
Aantal eerste polikliniekbezoeken 718
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.314
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.590
Aantal klinische opnamen 248
Aantal klinische verpleegdagen 5.456
   
Personeel:  
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.398
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.432,8
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 240
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 193,2
   
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):  
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 318.718
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 11.125

*Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2018. 
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.