Kerngegevens

De cijfers over productie, personeel en bedrijfsopbrengsten.

Kerngegevens in cijfers

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 417
Aantal geopende DBC-zorgproducten 309.576
Aantal eerste polikliniekbezoeken 124.397
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 220.768
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 29.521
Aantal klinische opnamen 23.600
Aantal klinische verpleegdagen 103.194
Aantal IC-behandeldagen 3.983
Percentage verkeerde-bed-patiënten 1,08%
 
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 14
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.326
Aantal eerste polikliniekbezoeken 605
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.248
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 7.205
Aantal klinische opnamen 227
Aantal klinische verpleegdagen 5.047
 
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.229
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.320
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 199
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 256
 
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 318.718
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 11.125

* Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2019. 
 ** Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.