Kerngegevens

De kerntaken van CWZ zijn patiëntenzorg, opleiden en onderzoek. De medisch specialismen leveren in samenwerking met de paramedische disciplines en verpleegkundigen van CWZ een zeer breed spectrum aan curatieve tweedelijns ziekenhuiszorg. Het hoge niveau van deze kennis en kunde is mede te danken aan de opleidingsstatus van het ziekenhuis. Er bestaat een verkeerde-bed-regeling bij het einde van de ziekenhuiszorg en aansluitend een indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis.

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden** 459,3
Aantal geopende DBC-zorgproducten 293.333
Aantal eerste polikliniekbezoeken 130.772
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 223.498
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 26.379
Aantal klinische opnamen 25.877
Aantal klinische verpleegdagen 128.696
Aantal IC-behandeldagen 4.096
Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,09%
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 16,0
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.151
Aantal eerste polikliniekbezoeken 668
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.201
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.510
Aantal klinische opnamen 184
Aantal klinische verpleegdagen 5.761
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.356
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.391,1
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 239
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 185,1
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 304.726
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 10.152

*Deze gegevens komen uit de jaarverslag 2017/2018
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.

Klik hier voor een overzicht van al onze specialismen