Kerngegevens

CWZ in het kort

CWZ telt 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland.

Meer over CWZ:

Kerngegevens in cijfers

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 417
Aantal geopende DBC-zorgproducten 309.576
Aantal eerste polikliniekbezoeken 124.397
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 220.768
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 29.521
Aantal klinische opnamen 23.600
Aantal klinische verpleegdagen 103.194
Aantal IC-behandeldagen 3.983
Percentage verkeerde-bed-patiënten 1,08%
 
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 14
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.326
Aantal eerste polikliniekbezoeken 605
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.248
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 7.205
Aantal klinische opnamen 227
Aantal klinische verpleegdagen 5.047
 
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.229
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.320
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 199
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 256
 
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 318.718
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 11.125

*Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2019. 
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.