Kerngegevens

De kerntaken van CWZ zijn patiëntenzorg, opleiden en onderzoek. De medisch specialismen leveren in samenwerking met de paramedische disciplines en verpleegkundigen van CWZ een zeer breed spectrum aan curatieve tweedelijns ziekenhuiszorg. Het hoge niveau van deze kennis en kunde is mede te danken aan de opleidingsstatus van het ziekenhuis. Er bestaat een verkeerde-bed-regeling bij het einde van de ziekenhuiszorg en aansluitend een indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis.

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden** 458,3
Aantal geopende DBC-zorgproducten 276.991
Aantal eerste polikliniekbezoeken 135.542
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 235.505
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 25.112
Aantal klinische opnamen 28.269
Aantal klinische verpleegdagen 137.662
Aantal IC-behandeldagen 4.359
Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,05%
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 16,0
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.275
Aantal eerste polikliniekbezoeken 698
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.664
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.191
Aantal klinische opnamen 228
Aantal klinische verpleegdagen 5.812
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.581
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.489,6
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 234
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 188
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 299.459
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 5.565

*Deze gegevens komen uit de jaarimpressie 2016/2017
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.

Klik hier voor een overzicht van al onze specialismen