Kerngegevens

CWZ in het kort

CWZ telt 28 medisch specialismen, 8 paramedische afdelingen en 5 afdelingen als spoedeisende hulp en IC. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ is ook één van de 27 topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland.

Meer over CWZ:

Kerngegevens CWZ in beeld (infographic)

Kerngegevens in cijfers

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:  
Gemiddeld aantal ingezette bedden** 459,3
Aantal geopende DBC-zorgproducten 293.333
Aantal eerste polikliniekbezoeken 130.772
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 223.498
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 26.379
Aantal klinische opnamen 25.877
Aantal klinische verpleegdagen 128.696
Aantal IC-behandeldagen 4.096
Percentage verkeerde-bed-patiënten 0,09%
   
Waarvan productie PAAZ:  
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 16,0
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.151
Aantal eerste polikliniekbezoeken 668
Aantal vervolg polikliniekbezoeken 2.201
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 5.510
Aantal klinische opnamen 184
Aantal klinische verpleegdagen 5.761
   
Personeel:  
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.356
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.391,1
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 239
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 185,1
   
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):  
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 304.726
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 10.152

*Deze gegevens komen uit het jaarverslag 2017/2018
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.