Informatie over palliatieve zorg CWZ

23 oktober 2015

Sinds 2012 heeft CWZ een consultteam palliatieve zorg. We merken dat we voldoen in een behoefte van zowel patiënt en diens naasten als zorgverlener.

Informatie over palliatieve zorg CWZ

Sinds 2012 heeft CWZ een consultteam palliatieve zorg. We merken dat we voldoen in een behoefte van zowel patiënt en diens naasten als zorgverlener. Met onze pro-actieve multidisciplinaire ondersteunende zorg proberen we bij te dragen aan verbetering van kwaliteit van leven en sterven.

Case control onderzoek
Naast het verlenen van (poli-)klinische consulten voor zowel huisarts als medisch specialisten zijn wij ook actief op onder andere het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn wij op initiatief van de Huisartsenkring en de CIHN een onderzoek gestart om palliatieve patiënten in de laatste levensfase tijdig te herkennen en passende zorg te verlenen. Het betrof een case-control onderzoek, waarbij kenmerken van palliatieve patiënten die binnen 1 maand na opname via de SEH in het ziekenhuis zijn overleden zijn vergeleken met kenmerken van patiënten die niet binnen 3 maanden na opname in het ziekenhuis zijn overleden. De resultaten hiervan laten zien dat patiënten die thuiszorg hebben, in een zorginstelling verblijven of met wie een behandelbeperking is afgesproken vóór of tijdens ziekenhuisopname een grotere kans hebben om binnen 1 maand na opname in het ziekenhuis te overlijden.

Survey-onderzoek
Het vervolg hierop bestond uit een survey-onderzoek, waarbij door digitale enquêtes huisartsen zijn bevraagd naar de reden van insturen van palliatieve patiënten in de laatste levensfase naar de SEH. Hieruit bleek dat in 57% het palliatieve behandeldoel besproken was voor insturen. Bij 53% was er voor insturen een behandelbeperking besproken, al werd dit niet altijd vastgelegd in het patiëntendossier. De voorkeur van plaats van overlijden van de patiënt was bij 43% van de huisartsen bekend; dit betrof zelden het ziekenhuis. Voor ruim de helft van de huisartsen (53%) kwam het overlijden van de patiënt in het ziekenhuis niet onverwachts. 84% van de huisartsen vond dat deze laatste ziekenhuisopname heeft bijgedragen aan optimale zorg voor het welzijn van de patiënt.

Vroeg in gesprek gaan
Wij zijn van mening dat het goed is om al in een vroeg stadium met een patiënt met een ernstige ziekte, zeker bij hen die al zorg ontvangen, te spreken over wat komen gaat en diens wensen in behandeling of juist afzien van behandeling. Zo’n gesprek kan de huisarts initiëren als hij/zij de zogenoemde surprise question, ‘Zou ik verrast zijn als mijn patiënt binnen een jaar is overleden?’ ontkennend beantwoordt.

Het consultteam palliatieve zorg in CWZ is bereikbaar op werkdagen, telefoon: 024 365 78 29.