Kerngegevens

De kerntaken van CWZ zijn patiëntenzorg, opleiden en onderzoek. De medisch specialismen leveren in samenwerking met de paramedische disciplines en verpleegkundigen van CWZ een zeer breed spectrum aan curatieve tweedelijns ziekenhuiszorg. Het hoge niveau van deze kennis en kunde is mede te danken aan de opleidingsstatus van het ziekenhuis. Er bestaat een verkeerde-bed-regeling bij het einde van de ziekenhuiszorg en aansluitend een indicatie voor verblijf en behandeling in een verpleeghuis.

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie:
Gemiddeld aantal ingezette bedden** 455,2
Aantal geopende DBC-zorgproducten 250.983
Aantal eerste polikliniekbezoeken 156.869
Aantal vervolg polikliniekbezoeken -
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 31.829
Aantal klinische opnamen 29.040
Aantal klinische verpleegdagen 139.153
Aantal IC-behandeldagen 4.800
Percentage verkeerde-bed-patienten 0,02%
Waarvan productie PAAZ:
Gemiddeld aantal ingezette bedden* 23,0
Aantal geopende DBC-zorgproducten 1.303
Aantal eerste polikliniekbezoeken 1.282
Aantal vervolg polikliniekbezoeken -
Aantal dagverplegingsdagen en/of deeltijdbehandelingen 6.986
Aantal klinische opnamen 254
Aantal klinische verpleegdagen 7.164
Personeel:
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 3.883
Aantal fte personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar 2.491,17
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 223
Aantal fte medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar 177,10
Bedrijfsopbrengsten (x €1.000):
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar € 294.433
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € -
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 4.820

*Deze gegevens komen uit de jaarimpressie 2015/2016
 **Er wordt uitgegaan van gemiddeld aantal ingezette bedden, waar in het financieel jaarverslag het aantal erkende bedden wordt weergegeven.

Klik hier voor een overzicht van al onze specialismen