Gegevens delen

Uw toestemming

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag verstrekken aan andere zorgverleners. Wilt u dat bijvoorbeeld uw huisarts uw medische gegevens in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan opvragen? Dan moet u CWZ eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen. 

Waarom toestemming?

Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van het ziekenhuis, kan hij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.

Wie kunnen inzage krijgen?

De zorgverleners in de regio die met uw toestemming uw medische gegevens in CWZ kunnen inzien, zijn:

 • uw huisarts (en de andere huisartsen in uw huisartsenpraktijk)
 • apothekers
 • CWZ apotheek (vlak bij de hoofdingang)
 • dienstapotheek
 • andere medisch specialisten

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Ook de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Dossiers van medische psychologie en medisch maatschappelijk werk worden nooit met andere zorgverleners gedeeld. 

Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw keuze doorgeven via het toestemmingsformulier.  

Lever dit formulier in bij een Meldpunt of bij de registratiebalie in de hoofdingang van het ziekenhuis.

Of stuur het formulier per post naar (postzegel niet nodig):
CWZ, afdeling opname B02-09
Antwoordnummer 90
6500 WC Nijmegen

Waarom is het belangrijk om toestemming te geven?

Als u geen toestemming geeft aan CWZ om uw gegevens te delen, dan kunnen zorgverleners uit de regio de volgende gegevens niet actief opvragen:

 • medicijnen en allergieën bekend in CWZ
 • uitslagen laboratoriumonderzoeken die niet door uw huisarts zijn aangevraagd
 • overzicht van opnames en afspraken in CWZ
 • verwijzingen huisarts naar CWZ
 • behandelbeperking en wilsbeschikking bekend in CWZ
 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats).

Toestemming geven bij kinderen

 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat de beide ouders toestemming moeten geven.
 • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar geven samen met de ouders toestemming.
 • Vanaf 16 jaar maakt het kind zelfstandig de keuze om de medische gegevens wel of niet te delen.

Wilt u uw keuze wijzigen?

Dan kunt u zich melden bij een Meldpunt of de registratiebalie bij de hoofdingang.
U kunt uw toestemming ook schriftelijk intrekken (postzegel niet nodig):
CWZ, afdeling opname B02-09
Antwoordnummer 90 
6500 WC Nijmegen
Neem een geldig legitimatiebewijs en uw registratiekaart mee.

Wij registreren uw keuze in uw EPD. 

Let op: ook andere zorgverleners (zoals uw apotheek) houden medische gegevens van u bij in een eigen dossier. Ook zij vragen u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Regionale beelduitwisseling

Patiëntenzorg zal in de toekomst steeds meer uit onderdelen bestaan, die door verschillende zorgverleners geleverd worden. De kwaliteit van de zorg wordt meer en meer bepaald door de kwaliteit van de verbinding tussen deze verschillende zorgverleners. Om dit multidisciplinaire en vaak ook extramurale proces goed te laten verlopen is een goede informatieoverdracht essentieel.CWZ heeft als een van haar strategische doelstellingen om in samenwerking met de regio (huisarts, VVT en Radboudumc) effectieve ketenzorg te realiseren.

Om de voor goede ketenzorg essentiële informatieoverdracht zo optimaal mogelijk te faciliteren kiest CWZ ervoor om een oplossing te implementeren die recht doet aan samenwerking. Daarom kiest CWZ voor een gestandaardiseerde, bewezen en (software)applicatie onafhankelijke oplossing: XDS. Dit is een wereldwijd geaccepteerde manier van informatie-uitwisseling gebaseerd op wereldwijd gebruikte standaarden die in Nederland breed geadopteerd zijn. Met deze uitwisselstandaard is het mogelijk om onafhankelijk van gebruik van EPD of andere applicaties toch een uitwisseling van informatie tot stand te brengen. Dat de ketenpartners met verschillende informatiesystemen werken is een gegeven. Dat onderstreept het belang van deze uitwisselstandaard om applicatie-onafhankelijke gegevensuitwisseling tot stand te kunnen brengen. Door de implementatie van een XDS-infrastructuur met bijbehorende werkprocessen kan de samenwerking met ketenpartners in de regio verder worden gefaciliteerd. Uitwisseling van informatie zoals diagnostische beelden, (lab)uitslagen, verslagen, etc. met ketenpartners in 1ste lijn, VVT en andere ziekenhuizen wordt eenvoudig en voor de zorgverlener beschikbaar. Informatie is raadpleegbaar vanuit de bron, en wordt alleen overgehaald wanneer dit voor die betreffende usecase benodigd is en de patiënt daar toestemming voor gegeven heeft.